Edition

Paper of the Month November 2014

Intercropping enhances soil carbon and nitrogen

Wen-Feng Cong, Ellis Hoffland, Long Li , Johan Six, Jian-Hao Sun, Xing-Guo Bao, Fu-Suo Zhang and Wopke van der Werf

Download the paper here