Reductie ammoniakemissie bij mesttoediening door extra watergebruik

De depositie van stikstof (N) op kwetsbare natuurdoeltypen wordt momenteel nog fors overschreden. De landbouw is voor zeker 20% verantwoordelijk voor deze N-depositie in de vorm van ammoniak.