Onderwerp scriptie

Samenvatting van het proefschrift met de titel: Effects of mechanical loads on the deformation and health status of claws in dairy cows

Naar proefschift
Naar proefschift

Locomotieproblemen zijn een belangrijk welzijnsprobleem voor melkkoeien, het merendeel wordt veroorzaakt door klauwaandoeningen. Deze kunnen infectieus of niet-infectieus van aard zijn. Een deel van de klauwaandoeningen gaat gepaard met kreupelheid, maar een aanzienlijk deel betreft zogenaamde subklinische aandoeningen. Deze beïnvloeden waarschijnlijk echter ook het gedrag van de betreffende koeien, maar de veranderingen zijn subtiel en daardoor moeilijk waar te nemen. Op veel bedrijven lijkt verbetering van klauwgezondheid onder praktische omstandigheden mogelijk. Daarvoor is echter van belang dat de oorzaken worden aangepakt. In dit proefschrift worden alleen niet-infectieuze klauwaandoeningen (zoals zoolbloedingen, zoolzweren en witte lijn defecten), die naar wordt aangenomen gezamenlijke oorzaken hebben, in beschouwing genomen. Het belangrijkste doel van het onderzoek beschreven in dit proefschrift is het beter begrijpen van het ontstaan van niet infectieuze klauwaandoeningen, en in het bijzonder de effecten van mechanische belasting op de klauwen.

Voor dit onderzoek zijn twee experimenten uitgevoerd op proefbedrijf de Waiboerhoeve in Lelystad. In het eerste experiment zijn effecten van een alternatieve bekaptechniek onderzocht bij koeien tussen 3 en 6 maanden in lactatie die werden gehouden in een ligboxenstal met ofwel een betonnen of een met rubber bedekte roostervloer. In het tweede experiment zijn effecten van beperkte toegankelijkheid van ligboxen in de eerste 2 maanden van de lactatie onderzocht voor vaarzen gehuisvest in een ligboxenstal met een betonnen of met rubber bedekte roostervloer. Het doel van deze experimenten was inzicht te verkrijgen in de invloed van klauwvorm, hardheid van de loopvloer en beperking van ligmogelijkheden op klauwgezondheid en gedrag. Om de effecten van liggen en staan alsmede klauwvorm op klauwgezondheid beter te begrijpen is vervolgens een methode ontwikkeld en toegepast waarmee de door belasting veroorzaakte ruimtelijke deformatie van klauwen nauwkeurig kon worden gemeten. Met de resultaten van deze metingen konden we de door belasting veroorzaakte samendrukking van de zachte weefsels tussen de hoornlaag van de zool en de distale kootjes berekenen en konden we de ruimtelijke verdeling van de samendrukking vergelijken met de locaties van zoolbloedingen en zoolzweren.

Uit de experimenten beschreven in dit proefschrift kan worden geconcludeerd dat hol bekappen geen verbetering van klauwgezondheid of locomotie veroorzaakt voor koeien gehouden op betonnen of met rubber bedekte roostervloeren. Het door bekappen veroorzaakte verschil in vorm van de zool wordt door interactie van klauw en vloer binnen korte tijd ongedaan gemaakt. Een rubber toplaag resulteert in verminderd voorkomen en ernst van zoolbloedingen en gaat gepaard met verminderde groei en slijtage van de hoornschoen. In een stal met een rubber toplaag op de roostervloer brengen koeien meer tijd staand in de loopgangen door en ze zijn actiever dan koeien in een stal met betonnen roostervloer. Waarschijnlijk biedt een rubber toplaag meer comfort voor koeien tijdens staan, mede doordat op deze toplaag onder de klauwen een dragende buitenrand ontstaat die bijdraagt aan voorkomen van overbelasting in het balgebied. Uit de belastingsexperimenten is namelijk gebleken dat bij platte zolen reeds bij matige belasting het zachte weefsel in dit gebied wordt samengedrukt. De locatie van beschadigingen van zoolhoorn komt bovendien overeen met locatie waar de hoogste mate van samendrukking van het zachte weefsel plaatsvindt. Daarom is het waarschijnlijk dat, ondanks dat beperkte beschikbaarheid van ligboxen in dit onderzoek geen meetbaar nadelig effect op klauwgezondheid had, verminderd ligcomfort wat leidt tot langdurig staan met name bij harde en ruwe loopvloeren nadelig is voor klauwgezondheid.