Internship

Science Education and Communication: Publiekslezingen 2.0

Het Origins Center en de ca 300 onderzoekers uit ca 24 universiteiten, buiten-universitaire onderzoeksinstellingen en HBO-instellingen die binnen het Origins Center samenwerken, willen uitvoering geven aan de Nationale Wetenschapsagenda.

Die uitvoering betekent verschillende dingen:

 1. wetenschappelijk onderzoek uitvoeren dat geïnspireerd wordt door één of meerdere (cluster)-vragen uit de Nationale Wetenschap;
 2. mensen uit verschillende geledingen van de Nederlandse samenleving betrekken bij wetenschappelijk onderzoek, óók in de fasen van themakeuze en vraagontwikkeling.

Bij (1) gaat het dan om ‘grote wetenschappelijke vragen’ over het fenomeen ‘leven’:

 • hoe is dat leven eigenlijk mogelijk, afgezet tegen de levenloze verdere werkelijkheid
 • hoe is het leven hier op deze planeet begonnen, hoe verklaren we de hoofdmomenten in het verdere vervolg, wat is de voor- en omgevingsgeschiedenis van het leven, kunnen we aanwijzingen vinden voor het bestaan van leven elders dan op planeet Aarde?
 • hoe kunnen algemene, definiërende kenmerken van leven ingebracht worden in artificiële systemen?

Uit de Wetenschapsagenda blijkt een brede belangstelling voor dit soort vragen, vanuit allerlei segmenten in de Nederlandse samenleving.

Bij (2) komen we dichtbij de politieke doelstellingen van de Wetenschapsagenda: het wetenschapssysteem, meer dan nu, responsief maken voor vragen die leven in de Nederlandse samenleving, die samenleving ook meer te betrekken bij het onderzoeksproces zodat wetenschap minder ‘vreemd’ wordt, meer iets dat (nog) meer dan nu op draagvlak en vertrouwen kan rekenen, over de volle breedte van wetenschapsbeoefening. De kern is hier veel aandacht te geven aan het ontwikkelen van een groter vraagvaardigheid van de Nederlandse bevolking: het vermogen om goede vragen aan ‘de wetenschap’ te stellen. In de filosofie van het Origins Center zou wetenschapscommunicatie niet alleen informatie moeten overdragen, maar vooral ook het beoogd publiek moeten helpen om zulke goede vragen te stellen.

Onze opdracht

Ontwikkelen en uitproberen van een ‘communicatieproduct’ waarin naast Origins Center-onderzoek ook nadrukkelijk aandacht is voor het vergroten van de vraagvaardigheid van het publiek.

Het innoveren van het communicatiemiddel ‘lezing’ voor het algemene publiek (bij musea, sterrenwacht en/of bibliotheken) of zakelijke markt (op conferenties of bijscholingsdagen). Het resultaat moet het publiek de mogelijkheid geven de skill te verbeteren om vragen te stellen en vervolgens ook inspirerende en relevante vragen opleveren voor de invulling van een deel van de bijeenkomst.

Het zal verandering vergen van de aanpak van het concept lezing, de opdrachtgever van de lezing en ook van de onderzoeker die spreekt. De spreker zal een deel van de tijd in meer of mindere mate zijn of haar verhaal moeten improviseren en dus anders moeten voorbereiden.

Het communicatieproduct zal in ieder geval aan de volgende eisen moeten voldoen:

 • afgestemd zijn op een specifieke doelgroep voor een publiekslezing;
 • hanteerbaar zijn voor de partijen die bij de combinatie Publiekslezing en Vraagvaardigheid verbeteren betrokken zijn: de betreffende wetenschappelijk onderzoeker, een specialist wetenschapscommunicatie en mogelijk ook anderen;
 • goed onderbouwd zijn: waarom deze werkwijze, wat is er voor nodig en wat kun je ervan verwachten?

Als de stageperiode het toelaat zal ook een test uitgevoerd worden en levert de stagiair(e) ook een testverslag op. De stage is echter ook al geslaagd als aan de eerste drie punten wordt voldaan.

In de stage kan voortgebouwd worden op de uitkomsten van een paar proefprojecten Vraagstellen aan wetenschap en technologie: hoe doe je dat? die het Origins Center in de tweede helft van 2019 voor het instrument ‘de publiekslezing’ heeft uitgevoerd. Documentatie en toelichting hierop is beschikbaar.

We zoeken

We zoeken (een duo) master studenten Science Education and Communication voor verdere ontwikkeling en mogelijk ook voor uitvoering van ontwikkelde werkvormen. Bekendheid met methoden voor het ontwerpen van communicatie-instrumenten is nodig; bekendheid met het onderzoeksdomein van het Origins Center is een pré maar niet noodzakelijk.

Stage-opdrachten; middelen en aanpak

 • Wekelijks is een dagdeel voorzien waarin de stagiair(e) met andere stagiair(e)s en de stagebegeleider van het Origins Center samenwerkt, onderling de voortgang bespreekt en elkaar feedback geeft.
 • Begeleiding door collega’s betrokken bij de betreffende opleiding SEC.
 • Stagiair(e)s werken veel zelfstandig.
 • Origins Center is beoogde klant, levert commentaar op plan van aanpak, tussentijdse en eindproducten , levert zo nodig toegang tot onderzoekers, bemiddelt zo nodig in het contact met instellingen die tzt het product gaan gebruiken, stelt zo nodig een klein werkbudget (tot max enkele duizenden euro) ter beschikking op basis van een kort en duidelijk bestedingsplan (waaraan wordt het geld besteed en waarom).

Tijdspanne

Eerste en tweede kwartaal 2020. Eventueel kan ook in het vierde kwartaal van 2019 begonnen worden.