Sketch n Match: Samen oplossingen ontwerpen

Sketch n Match: Samen oplossingen ontwerpen

Infrastructuur, natuur, waterbeheer, bedrijvigheid, recreatie en leefbaarheid strijden om voorrang bij gebiedsinrichting. Bestuurders, bewoners, bedrijven en andere betrokkenen hebben vaak verschillende belangen en wensen. De participatieve tool Sketch ’n Match kan een doorbraak in een dergelijk proces tot stand brengen, omdat lokale- en systeemkennis (analyse) wordt gekoppeld aan een integrerende discipline als ruimtelijk ontwerp. Met de juiste mensen aan tafel kom je zo in korte tijd tot een enorm resultaat! Bij ingewikkelde gebiedsopgaven helpt deze tool om draagvlak te creëren, een visie te ontwikkelen, scenario’s te verkennen en een ontwikkelingsrichting te bepalen. Sketch ’n Match levert direct concrete resultaten op.

Sketch ’n Match bestaat uit één of meerdere ontwerpsessies op locatie, begeleid door specialisten en ruimtelijk ontwerpers. Doorgaans duurt het ontwerpatelier één middag tot drie dagen. Met de mensen uit het gebied worden eerst de problemen en wensen, oftewel de gebiedsopgave(n), besproken. Op een papieren of digitale gebiedskaart schetsen de deelnemers vervolgens mee aan het ontwerp en ontwikkelen een integraal plan of mogelijke ontwikkelingsrichtingen. Oplossingen en maatregelen kunnen desgewenst meteen worden doorgerekend, bijvoorbeeld de waterstandsdaling van een rivier of de realisatiekosten van een plan.

Belangen inzichtelijk maken

Soms is het wenselijk om eerst een gebiedsanalyse, voorbereidend onderzoek of interviews te doen. Pas als het doel van het ontwerpatelier helder is, worden de belanghebbenden uitgenodigd zoals provincies, gemeenten, waterschappen, lokale experts, ondernemers, belangenorganisaties en omwonenden. In de ontwerpsessies bestaan de groepen uit maximaal acht deelnemers. Als er meerdere groepen zijn, wisselen ze de uitkomsten plenair uit tussen de ontwerprondes door. Het werkt verhelderend om Sketch ’n Match te starten met een gebiedsexcursie. Ook de aanwezigheid van de betrokken bestuurder bij de aftrap en de eindpresentatie is constructief en schept vertrouwen voor de doorwerking van de uitkomsten.

Praktijk: Gendtsche Polder

Sketch n Match

Vlakbij de Duitse grens ligt aan de Waaloever de Gendtsche Polder. Het Rijk wil hier een hoogwatergeul aanleggen, maar besloot voorlopig te wachten. Vervolgens wilden de betrokken overheden hier lelijke gebouwen slopen en nieuwe natuur ontwikkelen. Na een lange voorgeschiedenis van plannen, grondaankopen en onzekerheid, leefde er echter weerstand bij de omwonenden. In 2011 hebben de bewoners tijdens twee Sketch ’n match ontwerpsessies meegedacht over de herinrichting. Hun wensen en suggesties zijn in het huidige plan verwerkt. Zo komen er meer natuur, meer wandelpaden, een goede fietsverbinding, beter in het landschap passende bebouwing en een grotere verkeersveiligheid. Aan de realisatie wordt gewerkt.