Stage

Stage Articifical Intelligence in de zorgsector

Nictiz zoekt een masterstudent die onderzoek wilt doen naar het gebruik van Artificial Intelligence in de zorgsector. De zorgsector heeft te maken met algoritme-gedreven technologieën als big data, data driven innovaties en kunstmatige intelligentie. Deze algoritmen hebben impact op de zorgverlening en het handelen van zorgverleners. Wij willen weten hoe controle en toezicht geregeld kan worden voor algoritmen in de zorgsector.

Wat ga je doen?

Jij doet onderzoek naar het gebruik van artificial intelligence in de zorgsector. Je adviseert Nictiz over het vraagstuk: ‘hoe moeten algoritmen in de zorg getoetst worden’.

De stage-opdracht bestaat uit de volgende stappen:

 1. Inventarisatie van het gebruik van algoritmen in de zorgsector.
 2. Ontwikkelen van een kader waarbinnen algoritmen getoetst moeten worden.
 3. Ontwikkelen van een oplossing op welke manier de toetsing in de zorgsector uitgevoerd moet worden.
 4. Rapporteren van de resultaten.

De stage moet wetenschappelijk verantwoord zijn. Dit betekent dat je zelf op zoek moet gaan naar de juiste wetenschappelijke onderzoeksmethode.
Indien de opdracht naar tevredenheid wordt uitgevoerd, worden de onderzoeksresultaten landelijk gepubliceerd.

Nictiz biedt jou

 • een dynamische en uitdagende werkomgeving;
 • een marktconforme stagevergoeding;
 • een unieke mogelijkheid om bij een expertisecentrum een landelijk onderzoek te ondersteunen;
 • een werkgever met de kernwaarden: slagvaardig, betrokken en betrouwbaar.

Je hebt

 • sociale vaardigheden om interviews te houden;
 • een grote mate van zelfstandigheid;
 • een systematische werkhouding;
 • goede communicatieve eigenschappen;
 • doorzettingsvermogen.

Over Nictiz

Zorgverlening vindt steeds meer in een netwerk plaats. Een netwerk tussen patiënt, zorgverlener, collega's en organisaties die onderzoek doen en bijdragen aan kwali-teitsverbetering. Toepassing van moderne ICT-technieken in de zorg, e-health, draagt bij aan de interactie tussen de partijen in zo'n netwerk. Nictiz is het experti-secentrum e-health en helpt op verschillende manieren om deze verbindingen mo-gelijk te maken. Zo doen we bij Nictiz onderzoek en zijn betrokken bij grote landelijke e-health-programma’s. Ook volgen we trends in e-health en duiden deze ten behoeve van landelijk beleid voor partijen, zoals het ministerie van VWS, landelijke koepels en het Informatieberaad Zorg. We zijn ook partner in landelijke programma’s gericht op informatie-uitwisseling in de zorg, zoals MedMij. Om het uitwisselen van informa-tie mogelijk te maken, zijn informatiestandaarden nodig. Nictiz ontwikkelt en beheert deze standaarden en adviseert over de implementatie ervan. Deze informatiestan-daarden en medische terminologie stellen we ter beschikking via ons loket waar pro-fessionals die e-health-toepassingen ontwikkelen ook terecht kunnen voor vragen en advies.