Stage

Stageopdracht Inzicht in cliëntenperspectief: (participatief) actieonderzoek naar ervaringen met beleid en uitvoering in het sociaal domein

Opdrachtgever: Koepel Adviesraden Sociaal Domein www.koepeladviesradensociaaldomein.nl

Contact extern: Petra van der Horst pvanderhorst@koepeladviesradensociaaldomein.nl

Contact WUR: Dr Jantien van Berkel jantien.vanberkel@wur.nl

Een Adviesraad Sociaal Domein (ASD) geeft de gemeente gevraagd en ongevraagd adviezen over het beleid en de uitvoering van het Sociaal Domein. De ASD is een onafhankelijk orgaan en is bedoeld als een vertegenwoordiging van de inwoners van de gemeente. Daarvoor is inzicht in het perspectief van de inwoner, en in diens leefwereld noodzakelijk. De ervaringen van de cliënt staan centraal. Inzicht in deze ervaringen worden verkregen met participatief actieonderzoek: een vorm van interactief onderzoek met de praktijk en mensen wiens leven of werk onderwerp van onderzoek is.

De Koepel Adviesraden Sociaal Domein informeert en ondersteunt ASD’s door heel Nederland. De Koepel is formeel opdrachtgever van deze stage, maar de opdracht zal praktisch worden uitgevoerd voor een ASD binnen een specifieke gemeente.

Het doel van deze stageopdracht is tweeledig: allereerst zijn de inzichten direct bedoeld voor de ASD binnen de gemeente waar het wordt uitgevoerd (lokaal niveau), maar daarnaast is het ook de bedoeling om breder te kijken wat andere ASD’s ervan kunnen leren (regionaal en nationaal niveau). Het beoogde eindproduct zal dan ook een directe terugkoppeling naar de lokale ASD inhouden (bijv door middel van een presentatie), maar ook kan gedacht worden aan een aanzet voor een publicatie in een vakblad.

NB Met aangepaste kaders kan dit onderzoek ook worden uitgevoerd voor een master thesis.

Mogelijke onderzoeksvragen zijn:

  • Welke rol spelen emoties (zoals schaamte, angst) bij de ervaringen met maatschappelijke zorg en hulpverlening?
  • Welke rol speelt vertrouwen (in de gemeente, in maatschappelijke organisaties) bij de ervaringen met maatschappelijke zorg?
  • Hoe kan het cliëntenperspectief worden betrokken bij het ontwikkelen van waardige interventies in het sociaal domein?

De uiteindelijke vraag zal worden afgestemd met de betrokken ASD, de Koepel en de begeleiding vanuit de universiteit.