Verbindende thema's

Het beleidsondersteunend en wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd door Wageningen UR vormt de basis voor overheidsbeleid en wetten en regels. Om richting te geven aan de doelen die Wageningen UR heeft, wordt er met strategische thema's gewerkt. De acht verbindende thema's omvatten de gehele onderzoeksportfolio en verbinden de verschillende instituten met elkaar. Hiermee bereiken we meer synergie in onze kennisontwikkeling.

Maak kennis met onze verbindende thema's en bekijk onderstaande onderzoeken, allemaal gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken.

1. Sustainable food & non food production

Om wereldwijd voedselzekerheid te garanderen moet er efficiënter worden omgegaan met grondstoffen, energie en zal voedselverspilling moeten worden verminderd. Een ketengerichte aanpak leidt tot nauwe verbinding tussen verschillende expertisegebieden.

shutterstock_247086259.jpg

Veehouderijsystemen voor gezonde dieren en mensen

Zijn veehouderijsystemen denkbaar, waarbij dieren kerngezond zijn en de risico’s voor de volksgezondheid tot aanvaardbare proporties zijn teruggebracht? Lees meer

smf.jpg

Smart Dairy Farming

Het Smart Dairy farming (SDF) project verhoogt de levensduur van koeien door het ontwikkelen van realtime-beslis-ondersteunende middelen voor individueel diermanagement rond de thema’s diergezondheid, voeding en vruchtbaarheid. Lees meer

2.Global food & nutrition security

Duurzame en gezonde voeding voor iedereen over de hele wereld staat wereldwijd op de agenda. Niet alleen landbouwtechnische innovaties leiden hiervoor tot de oplossing. Ook distributie, economische gelijkheid en optimaal gebruik van voedsel draagt hieraan bij.

mestmanagement.jpg

Goede mestbenutting belangrijk

Mest is een belangrijk nevenproduct van veehouderij als leverancier van organische stof en van nutriënten. De benutting van mest is vaak slecht, waardoor de bodemkwaliteit en –vruchtbaarheid verslechtert en de opbrengst van gewassen tegenvalt. Lees meer

foodsecure.jpg

Foodsecure

In het Europese project FOODSECURE gaan onderzoekers de complexe werkelijkheid rond voedselzekerheid proberen te vangen in modellen en strategieën, zodat Europese beleidsmakers ontwikkelingen beter kunnen sturen. Lees meer

3. Metropolitan solutions

De metropolitane stad, hoe ziet die in de toekomst eruit? Om hier achter te komen wordt gekeken naar de huidige metropolitans. Deze worden beschouwd als zogenaamde living labs. Er wordt onderzocht hoe voedselzekerheid, mobiliteit en logistiek, beschikbaarheid van water, omgaan met grondstoffen en afval, gezondheid en welbevinden een plaats kan krijgen.

Foodmetres plaatje.png

FOODMETRES

Wat is de impact van voedselketens op het milieu, de samenleving en de economie? Het Europese onderzoeksproject ‘Food Planning and Innovation for Sustainable Metropolitan Regions’ (FOODMETRES) kijkt hiernaar. Lees meer

stadslandbouw.jpg

Stadslandbouw

Stadslandbouw vraagt om een hernieuwde blik op de interactie tussen stad en landbouw wanneer voedselproductie (en gerelateerde diensten) een onlosmakelijk en verbindend onderdeel vormen van de stad en stadsrand. Lees meer

4. Biobased & cricular economy

De overgang naar een meer duurzame Biobased economy, maakt de samenleving minder afhankelijk van fossiele grondstoffen. Een circulaire economie, waarbij
materiaal- en energiekringlopen centraal staan biedt kans voor groene groei. Hiervoor is wel slimme innovatiekracht en wetenschappelijke kennis over groene grondstoffen nodig, deze moet worden vertaald naar de praktijk.

90f315dd-ff2f-470a-8ded-5a85d81f72a8_EUKBBPPS_shutterstock_163664810_490x330.jpg

EU-KBBPPS

Om de groei van biobased producten te stimuleren, en een grotere vraag te creëren is het belangrijk dat er normen en een certificeringssysteem worden ontwikkeld. Het project EU-KBBPPS omvat het onderzoek naar diverse testmethodes, knelpuntenidentificatie en kijkt naar mogelijkheden tot verbetering. Lees meer

c5936bf7-0d5f-4f9c-ae03-d76c347a91c3_Rouke bij horizontal reactors_490x330.jpg

SPLASH - duurzame polymeren uit algen

Om maatschappij en industrie minder afhankelijk te maken van fossiele brandstoffen wordt er onderzoek gedaan naar alternatieven die minder schadelijk zijn voor het klimaat en milieu. Het project SPLASH richt zich op de productie van bioplastic met behulp van algen. Lees meer

5. Health and safe food for healthy lives

Gezonde voeding begint met veilige voeding en is vrij van ziekteverwerkers en schadelijke stoffen. De fabrikanten lopen graag voorop in gezondheid en duurzaamheid, maar de eetgewoontes van de consument bepalen het uiteindelijke effect.

nano.jpg

Voedselveiligheid nanotech: toxicologie

Nanotechnologie wordt al veel in de landbouw gebruikt, maar ook in de toekomst is orale blootstelling aan de consument niet ondenkbaar. Lees meer.

3bcf11d0-46fc-4c36-87b6-b5059fab2bbd_shutterstock_27945986_eten_voedsel_maaltijd_ongezond_hamburger_LR_490x330.jpg

Gewoonte en voedselkeuzes

Voedselkeuze gedrag bestaat voor een groot deel uit gewoonten. Voor doeltreffende interventies is het van belang meer te weten over hoe deze gewoonten ontstaan en hoe deze kunnen veranderen. Lees meer

6. System earth management

De omgeving van de aarde ondersteunt het leven op aarde en het welzijn van de mensheid. De omgeving van de aarde is een complex systeem, gedefinieerd via onlosmakelijk verbonden menselijke en natuurlijke processen op het land, in de oceanen en in de atmosfeer.

bodemdaling.JPG

Bodemdaling door gaswinning Wadden

Bodemdaling, en dus relatieve zeespiegelstijging is een van de gevolgen van gaswinning. Er wordt onderzoek gedaan om bodemdaling op Ameland zoveel mogelijk te voorkomen. Lees meer

Building with nature

Building with nature

Het Naturecoast programma richt zich op innovatievormen van zachte kustverdediging met megasuppleties, onderdeel hiervan is de Zandmotor voor de Delflandse kust. Lees meer


7. Big data technologies and methodolgies

De waarde van data ontstaat als er meerdere gegevens uit verschillende bronnen met elkaar worden gecombineerd, zo ontstaat kennis van waarde voor uiteenlopende sectoren. Big data biedt grote mogelijkheden, maar brengt ook risico's mee zoals eigenaarschap en privacy. Wageningen UR speelt hierin een vooruitstreevende rol in het identificeren en ontwikkelen van Big Data Technologie.

smartfarming.jpg

Big data analyse voor smart farming

Op dit moment zijn er veel informatielacunes om efficiënt gebruik van middelen te optimaliseren. Deze lacunes kunnen met uitstek opgevuld worden door het combineren van Big data vanuit verschillende expertise gebieden (genetica, grasland, gedrag en gezondheid). Lees meer

fruit2.jpg

Intelligent Consumer Systems -AF-12138

Veel consumenten missen vaak de kennis om een voor hen gezonde en lekkere voedselkeuze te maken. Consumenten helpen in het maken van een gezonde, veilige en inspirerende voedselkeuze wordt gedaan door de consument gepersonaliseerde informatie aan te bieden. Lees meer

8. Social innovation for value creation

Hoe kan sociale impact worden toegepast voor het leveren van wetenschappelijke output? Hiervoor is een samenwerking van sociaal kapitaal, sociaal-economische impact en toegepaste technologische ontwikkeling nodig.

c4a.jpg

Connect4Action

Voedingstechnologen zijn gespecialiseerd in het ontwikkelen van voedselinnovaties. Maar of de innovatie een succes wordt, hangt af van de keuze van de consument. Lees meer

burgerkracht in het grown.jpg

Burgerkracht in het groen

De wijze waarop groen stedelijke burgerinitiatieven zich ontwikkelen en de rol die informatie (informatieprocessen, communicatie, expertise, kennis) hierin speelt, wordt in dit project onderzocht. Lees meer