Uitgave

Verkenning kwel-beperkende maatregelen voor grondgebonden kasteelt

In Nederland is sprake van een redelijk stabiel areaal van circa 1700 hectare grondgebonden kasteelt. Omschakeling naar substraatteelt is vooralsnog niet aan de orde, daarnaast is biologische teelt a priori grondgebonden. Bij de grondgebonden glastuinbouw is bij veel teelten sprake van een bemestingsoverschot én een beregeningsoverschot. Hergebruik van drainwater via het drainagesysteem met onderbemaling is dan een van de mogelijkheden. Echter dit is alleen mogelijk voor bedrijven met een grondwaterstand binnen de diepte van het drainagesysteem. Bovendien is het voldoen aan díe voorwaarde geen garantie dat hergebruik ook daadwerkelijk mogelijk is.

Kwel en inzijging vanuit omringend oppervlaktewater kunnen zorgen voor

  • Teveel water; met name in het regenrijke donkere halfjaar kan er meer drain zijn dan ingezet kan worden of zelfs meer dan er ├╝berhaupt beregend wordt
  • De EC of concentratie zouten beperkt de inzet van drainwater

Spui van drainwater op oppervlaktewater (of riolering) is dan de enige mogelijkheid.

Tussenrapport

Kwel of inzijging beperken de mogelijkheid van het hergebruik van drainagewater. Beperken of afvangen van de kwelstroom zou een oplossing zijn.

Wageningen UR Glastuinbouw heeft verkenningen gedaan naar opties en publiceerde die in een tussenrapport. Een tweede drainage-net onder het bestaande net, met een geavanceerd regelsysteem van onderbemaling is de beste optie. Technisch is het mogelijk , maar bij bestaande bedrijven te duur. Een andere mogelijkheid is de kwel te verminderen door (tijdelijke) verhoging van de grondwaterstand via een voorziening op het bestaande onderbemalingssystemen.

Gefinancierd door Productschap Tuinbouw.