Wat is het effect van fungiciden op zoetwaterecosystemen?

In een recent gepubliceerde wetenschappelijke opinie van de Europese Voedsel Autoriteit (EFSA) worden voorstellen gedaan voor de evaluatie van de milieurisico's van bestrijdingsmiddelen die zich ophopen in sediment. Het doel hiervan is het beschermen van benthische organismen in zoetwaterecosystemen. De beslisschema's die EFSA heeft voorgesteld moeten echter nog 'gevalideerd' worden. Hiervoor zijn nieuwe onderzoeksgegevens nodig.

Vooral voor fungiciden die zich ophopen in het sediment zijn de beschikbare ecotoxicologische gegevens voor benthische organismen summier. Het is zowel voor de (Europese en nationale) overheid als voor de chemische industrie van belang om inzicht te krijgen of de voorgestelde beslisschema's voor de beoordeling van effecten op sedimentbewonende organismen over- dan wel onderbeschermend zijn.

Wageningen Environmental Reserach voert semi-veld experimenten uit in microcosmossen met sediment dat is behandeld met het fungicide Fludioxinil. Daarnaast worden toxiciteittoetsen in het laboratorium uitgevoerd. De resultaten van beide experimenten worden vervolgens met elkaar vergeleken.

Meer over dit project: