Waterrecreatie Kwaliteit Index brengt kansen in kaart

De Waterrecreatie Kwaliteit Index (WKI) bepaalt de geschiktheid van een gebied voor zeilen, varen met een motorboot, vissen en zwemmen. Dit kan een bouwsteen zijn bij het ontwikkelen van inrichtingsvarianten, of een criterium bij het beoordelen van verschillende varianten.

De WKI is een decision support system ontworpen voor beheerders, onderzoekers en beleidsmedewerkers, die de kwaliteit van wateren voor de dag- en toervaart met een zeil- of motorboot, voor zwemmen en voor vissen berekent. De index is gebaseerd op nationaal onderzoek onder watersporters naar de belangrijkste kwaliteitsindicatoren van wateren en oevers. Met de WKI kan de toekomstige kwaliteit voor watergebonden recreatie bij verschillende inrichtingsvarianten worden berekend.

Voorbeelden

Met de WKI kunnen vragen worden beantwoord als:

  • Wat vinden zeilers van de kwaliteit van de Maas?
  • Wat is het effect van peilverlaging van het Veluwemeer op de recreatie?
  • Wat zijn de kansen en bedreigingen van rivierverruimende maatregelen op waterrecreatie?
  • Vinden vissers de oevers van het Haringvliet aantrekkelijk om te kunnen vissen?
  • Is het Sneekermeer aantrekkelijk voor de toervaart?
  • Wat vinden zwemmers van de kwaliteit van de zwemlocaties langs de Noordzee?

Praktijk: rivierverruimende maatregelen voor de Maas

De WKI is gebruikt bij een onderzoek naar de effecten van rivierverruimende maatregelen voor de Maas. De studie Integrale Verkenning Maas is een onderzoek naar de mogelijkheden om een verhoogde afvoer van de Maas door het beheersgebied van de Directie Limburg te voeren. Voor een aantal relevante gebruiksfuncties zoals landbouw, recreatie en wonen zijn globaal de kansen en bedreigingen van varianten van rivierverruiming ingeschat. Recreatie is in deze studie verdeeld in waterrecreatie, landrecreatie en verblijfsrecreatie. De effecten van de verschillende typen rivierverruimende maatregelen op de recreatiesector zijn vergeleken met de uitgangssituatie. Een set van criteria uit de WKI is gebruikt om de effecten te kunnen inschatten.

De maatregelen lijken vooral voor de verblijfsrecreatie een bedreiging te vormen. Ook al zouden de maatregelen positief voor verblijfsrecreatie worden uitgewerkt, dan nog lijkt het negatieve effect te overheersen. Voor dagrecreatie lijken juist meer kansen te zijn, zeker wanneer de nadere uitwerking positief scoort voor recreatie. De waterrecreatie zit daar tussenin, maar neigt naar vooral kansen.