Werk samen met LEI aan gedragsverandering consument

Werk samen met Wageningen Economic Research aan gedragsverandering consument

De door de Gezondheidsraad gepubliceerde Richtlijnen Goede Voeding zijn bedoeld om consumenten te informeren over hoe zij gezonder kunnen gaan eten. Kennis alleen is echter niet genoeg voor gedragsverandering. Wageningen Economic Research geeft inzicht in de essentiële andere factoren, zoals fysieke en sociale omgeving, die een rol spelen bij het eten van gezonde voeding.

Uit onderzoek blijkt dat er veel mogelijkheden zijn om consumenten te stimuleren gezonder in te kopen en te eten. Wageningen Economic Research heeft voor veel interventies gericht op gezonde voeding het effect op consumentengedrag en op degenen die de interventie implementeren, vastgesteld. Wageningen Economic Research beschikt over een database met ervaringen van effecten van verschillende interventies. En maakt gebruik van onder andere een virtuele supermarkt en een simulatiemodel. Op basis van deze onderzoeksresultaten kunnen producenten en overheden maatregelen nemen waarbij zij aanhaken op de fysieke of sociale omgeving van consumenten, en persoonlijke kenmerken van de consument, bijvoorbeeld de ontvankelijkheid voor vernieuwing of het belang dat consumenten hechten aan gezondheid. Dit draagt bij aan daadwerkelijk gezonder eten. Wageningen Economic Research bestudeert de effecten van interventies zowel op strategisch lange termijn niveau als op toepasbaarheid in de dagelijkse praktijk.

Omgeving draagt bij aan gedragsverandering

De sociale omgeving heeft grote invloed op gedrag. Hierbij kan worden gedacht aan de stimulans die uitgaat van invloedrijke peers – gelijkgestemden- op gedrag. Peerpressure kan leiden tot tot positiever eet-gedrag. Ook maatregelen die invloed hebben op de fysieke omgeving kunnen bijdragen aan een gezonder voedingspatroon. Er is reeds onderzoek gedaan waaruit blijkt dat de beschikbaarheid van gezonde voeding op een makkelijk toegankelijke plek de consumptie daarvan stimuleert.

Productontwikkeling op basis van app

De factoren smaak en gemak spelen belangrijke rollen bij de keuze van voeding. Productontwikkeling kan sturen naar producten waarbij gezond, gemak en smaak optimaal samenkomen. Een recente ontwikkeling van Wageningen Economic Research is een app die tot in detail inzicht geeft in consumptiepatronen van mensen. De kennis die hiermee wordt verzameld, kan worden benut bij productontwikkeling en andere maatregelen ten behoeve van goede voeding. Op testniveau wordt gekeken of het ook marktrespons kan voorspellen.

Wageningen Economic Research draagt bij met onderzoek en ontwikkeling

Wageningen Economic Research blijft zoeken naar nog meer effectieve (nieuwe) interventies die effect hebben én in de praktijk geïmplementeerd kunnen worden, en wil in een gezamenlijk onderzoeksprogramma met marktactoren en overheden ervaringen van interventies gericht op gezonde voeding bundelen. Dit biedt de mogelijkheid om te leren van elkaars ervaringen in een te ontwikkelen framework en nieuwe interventies te bedenken en uitwerken. Daarbij ook oog hebbend voor de lange termijn effecten: beklijft het veranderende eetgedrag? of is er sprake van alleen een korte termijn gedragsverandering? Ook kijkt Wageningen Economic Research naar organisatorische en economische effecten op degenen die de interventies gaan implementeren. Wageningen Economic Research kan daardoor marktpartijen, overheden en ngo’s helpen om te komen tot effectieve maatregelen en nieuwe strategieën.

Met de publicatie van de Richtlijnen Goede Voeding is de eerste, belangrijke stap gezet om consumenten gezond te laten eten. Wilt u samen met Wageningen Economic Research de volgende stappen zetten?

Belangstelling voor dit interventie-initiatief? Mail of bel naar Arjen Daane of Marieke Meeusen, contactgegevens rechts bovenaan de pagina.