Studentinformatie

Wijze van betaling van collegegeld 2017-2018

De betaling van je collegegeld regel je via Studielink of via een inschrijfformulier, afhankelijk van hoe je je verzoek tot (her-)inschrijving indient. Je kunt daarbij kiezen uit verschillende betalingswijzen.

Hoe regel je de betaling van je collegegeld?

Eerstejaars Bachelor studenten

Eerstejaars Bachelor studenten kunnen via Studielink een verzoek tot inschrijving 2017-2018 indienen vanaf 1 oktober 2016. Vanaf 1 mei 2017 kun je in Studielink je betalingsgegevens invullen. Meer informatie over betalingsmethoden: zie hieronder.

Als je in Studielink geen gebruik maakt (of kunt maken) van de optie 'digitaal machtigen' ontvang je van het Student Service Centre een brief waarop de hoogte van het te betalen collegegeld staat en de wijze van betaling. Volg de instructies die in de brief staan om de betaling van je collegegeld te regelen.

Ouderejaars Bachelor en Master studenten die willen her-inschrijven voor hetzelfde studieprogramma in 2017-2018

Ouderejaars bachelor- en master studenten kunnen via Studielink zich her-inschrijven voor dezelfde opleiding in de periode 1 mei – 31 augustus 2017. Je moet dan je betalingsgegevens in Studielink invullen, zodra deze taak in je to-do-lijst verschijnt.

Als je in Studielink geen gebruik maakt (of kunt maken) van de optie 'digitaal machtigen' ontvang je van het Student Service Centre een brief waarop de hoogte van het te betalen collegegeld staat en de wijze van betaling. Volg de instructies die in de brief staan om de betaling van je collegegeld te regelen.

Eerstejaars Master studenten

Inschrijven voor de eerste keer in een Master opleiding kan bij Wageningen University niet via Studielink.

Toegelaten Nederlandse en Europeese eerstejaars master studenten krijgen per e-mail een inschrijfformulier 2017-2018 met op de achterkant een betalingsformulier, inclusief machtigingsformulier, toegestuurd. Ook krijgen ze aanvullende informatie.

Non EU/EFTA studenten: Nadat studenten hun komst naar Wageningen hebben bevestigd gaat er een factuur uit naar de student of hun sponsor. Deze factuur bevat belangrijke informatie over de betaling.

Betalingswijzen

Machtiging tot automatische incasso vanaf een Europese SEPA rekening

Voorwaarden om te betalen via machtiging tot incasso vanaf een Europese SEPA¹ rekening:

 • • Het door jou te betalen collegegeld is het wettelijk collegegeld, het instellingscollegegeld 1 of het instellingscollegegeld 2 (zie Collegegeldtarieven 2017-2018).
  Betaal je wettelijk collegegeld of instellingscollegegeld 1 dan kun je betalen in termijnen of ineens.
  Moet je het instellingscollegegeld 2 betalen dan kun je alleen in termijnen machtigen.
  • Je kunt niet van de machtiging gebruik maken als je instellingscollegegeld 3 moet betalen.
  • De afgegeven machtiging geldt voor een SEPA bankrekening (géén SEPA spaarrekening).
  • De machtiging moet uiterlijk 31 augustus 2017 digitaal in Studielink zijn bevestigd dan wel ingeleverd bij het Student Service Centre in geval van een papieren machtiging. De papieren machtiging moet volledig ingevuld en ondertekend zijn. In geval van betaling door derde moet de derde de machtiging afgeven.
  • Tussentijdse verandering van bankrekeningnummer is niet mogelijk.
  • De afgegeven machtiging kan niet tussentijds worden ingetrokken.
  • De bankrekening waarvoor de machtiging is afgegeven kan niet tussentijds worden opgeheven of gewijzigd. Wordt de rekening tussentijds gewijzigd dan moet het resterende bedrag in één keer aan WU worden betaald.
  • Bij machtiging tot incasso in termijnen wordt €24,- administratiekosten in rekening gebracht.

  ¹ SEPA=Single European Payment Area, welke bestaat uit de 28 EU landen plus IJsland, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen, Zwitserland.

  Wil je per 1 september ingeschreven zijn, dan adviseren we je dringend om, indien mogelijk, te kiezen voor betaling via een machtiging tot incasso en deze vóór 1 september 2017 te bevestigen in Studielink of in te leveren bij het SSC (in geval van papieren inschrijfformulier). Zonder deze bevestiging word je niet ingeschreven!

  Bij betaling via digitale machtiging in Studielink geldt het moment van bevestiging door jou in Studielink van de digitale betaling als tijdstip waarop je aan de betalingsverplichting hebt voldaan. Bij een papieren machtiging geldt het tijdstip waarop je het volledig ingevulde en ondertekende machtigingsformulier inlevert bij het Studenten Service Centre als moment dat aan de betalingsverplichting is voldaan. Regel op tijd je betaling en zorg dat je op tijd ingeschreven bent zodat je bijtijds je WUR account krijgt en je gebruik kunt maken van bepaalde faciliteiten nodig voor je studie zoals My Portal en je wur-webmail.

  Bij een machtiging tot incasso ineens, wordt het verschuldigde bedrag op 25 september 2017 in een keer van je rekening afgeschreven.

  Kies je voor machtiging tot incasso in vijf termijnen dan wordt het verschuldigde collegegeld (wettelijk collegegeld of instellingscollegegeld 1 of 2) in vijf gelijke termijnen van de opgegeven bankrekening afgeschreven. De vijf data van afschrijving zijn 25 september, 25 oktober en 22 december 2017 en 26 februari en 25 april 2018.

  Bij betaling in termijnen wordt €24,- administratiekosten in rekening gebracht. Deze kosten worden met de eerste termijn eind september geïnd.

  Overmaking van collegegeld ineens van een rekening

  Bij overmaken vanaf een Nederlandse bankrekening:

  • Maak het gehele bedrag over naar rekeningnummer NL28RABO0397026080 van Wageningen University, onder vermelding van: ‘Collegegeld 2017/2018’ + naam en geboortedatum van de student.

  Bij overmaken vanaf een buitenlandse bankrekening:

  • Heb je een rekening ontvangen van Wageningen University voor het te betalen collegegeld, volg dan de instructies m.b.t. de betalingswijze zoals vermeld op de rekening.
   • Heb je geen rekening van Wageningen University ontvangen en wil je van een buitenlandse bankrekening betalen, dan kun je het gehele te betalen bedrag aan collegegeld overmaken naar rekeningnummer NL28RABO0397026080 van Wageningen University bij de Rabobank Nederland (SWIFT: RABONL2U). Vermeld bij je betaling: ‘Collegegeld 2017/2018’ + naam en geboortedatum van de student.


   Betalen bij de studentenbalie van het Student Service Centre

   Pinnen aan de balie van het SSC kan met een Nederlandse en Europese bankpas waarmee gepind kan worden. Het gehele te betalen bedrag moet worden gepind. Met een creditcard betalen is ook mogelijk, maar hierbij wordt 3% van het te betalen collegegeld extra in rekening gebracht.

   Vrijstelling betaling collegegeld met Bewijs Betaald Collegegeld

   Je kunt vrijstelling van betaling collegegeld krijgen als je je voor een tweede opleiding inschrijft bij Wageningen University en je reeds staat ingeschreven als student bij een andere Nederlandse universiteit of hogeschool in 2017-2018 voor een CROHO geregistreerde opleiding. Om vrijstelling te kunnen krijgen moet je:

   1. In aanmerking komen voor wettelijk collegegeld

   2. Een geldig Bewijs Betaald Collegegeld van die andere instelling bij WU inleveren, waarmee je aantoont dat je bij je 1e instelling wettelijk collegegeld hebt betaald

   Kom je niet in aanmerking voor wettelijk collegegeld, dan krijg je geen vrijstelling van betaling collegegeld ook al betaal je collegegeld bij de andere instelling. Om je in te schrijven voor een tweede studie bij WU, zal je in dat geval aan WU het volledige WU-instellingscollegegeld moeten betalen.

   Disclaimer

   Aan de tekst op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend. De genoemde voorwaarden en bedragen zijn onder voorbehoud en kunnen worden aangepast naar aanleiding van nieuwe wetgeving of besluiten van het instellingsbestuur.