Zeekraalteelt in de vollegrond

De aandacht voor zilte landbouw neemt de laatste jaren sterk toe. Zoetwatervoorraden komen wereldwijd steeds meer onder druk te staan. Door de verwachte zeespiegelstijging en de afnemende waterafvoer via de grote rivieren zal verzilting in de delta’s toenemen en zullen bodems en grondwater langs de kust verzilten.

De vraag naar voedsel zal door de verwachte groei van de wereldbevolking echter verder toenemen. Hierdoor zal in de toekomst waarschijnlijk ook water van minder goede kwaliteit voor landbouwproductiesystemen nodig zijn.

Wageningen UR maakt van de bedreiging een kans en zoekt naar mogelijkheden om innovatieve en economisch rendabele zilte landbouwsystemen te ontwikkelen voor zouttolerante gewassen, aquacultuur en mogelijke combinaties.

Mogelijkheden zouttolerante gewassen

zeekraal2.jpg

Er zijn verschillende landbouwgewassen die goed kunnen gedijen onder brakke omstandigheden. Naast zouttolerante cultivars van traditionele gewassen hebben ook minder bekende gewassen, zoals zeekraal, lamsoren, quinoa, snijbiet of zilte asperge een breed zouttolerantieprofiel. Ze zouden vanuit landbouwkundig perspectief interessante toepassingen kunnen krijgen in gebieden met verziltende gronden of kwalitatief laagwaardig water. Gewassen die onder zoute omstandigheden groeien, zijn interessant voor toepassingen in voedingssupplementen en farmaceutica dankzij de ophoping van gezondheidsbevorderende stoffen. Daarnaast zijn ze een interessante leverancier van bio-energiegewassen.

Zeekraal

Zeekraal is een exclusief product dat momenteel op kleine schaal in Nederland commercieel wordt geteeld. Een deel van de verkochte zeekraal wordt ‘wild gesneden’ in natuurlijke vegetaties langs de kust, of ingevoerd vanuit het buitenland. Aan de commerciële teelt is nog veel te verbeteren voordat een succesvolle opschaling kan plaatsvinden.

Opzetten en verbeteren zeekraalteelt

In het kader van het project Zeeuwse Tong en het Interreg-project AquaVlan zijn gedurende drie jaar proeven uitgevoerd op een perceel van het proefbedrijf van de Koninklijke Maatschap de Wilhelminapolder om te zoeken naar oplossingen voor de knelpunten in de teelt. In deze veldproeven zijn de natuurlijke omstandigheden waaronder zeekraal in het wild groeit zo veel mogelijk nagebootst. Dat heeft geleid tot goede inzichten voor de groei en ontwikkeling van zeekraal in de volle grond. In het boekje ‘Mogelijkheden voor de teelt van zeekraal in de vollegrond’ zijn deze bevindingen vastgelegd in de vorm van aanbevelingen voor het opzetten of verbeteren van de bestaande teelten. Ook zijn protocollen opgesteld voor veldbewerking en teelt en voor oogst en schoning van zaad.