BedrijvenInformatieNet

Duurzaamheid, voedselveiligheid, waterkwaliteit... en zo zijn er nog meer onderwerpen waar boeren, tuinders en vissers dagelijks mee te maken hebben. Rond deze onderwerpen wordt zowel in Nederland als in het Europees Parlement beleid gemaakt. Wij zijn ervan overtuigd dat goed beleid gebaseerd is op juiste en actuele cijfers én dat deze cijfers uit de praktijk moeten komen. Het Bedrijveninformatienet (BIN) maakt dit mogelijk. BIN is een onderdeel van Wageningen Economic Research.

Meer informatie over BIN

Belangrijkste projecten: BIN en LMM

De naam van ons grootste en belangrijkste project is uiteindelijk een synoniem geworden voor onze expertisegroep: BIN (BedrijvenInformatieNet). Het doel van dit project is het verzamelen van financieel-economische en duurzaamheidsgegevens van agrarische bedrijven in Nederland: 1.500 land- en tuinbouwbedrijven, 150 bosbouwbedrijven en 90 visserijkotters. Deze gegevens worden door de EU gebruikt voor monitoring, evaluatie en doorrekenen van landbouwbeleid en zijn een belangrijke bron voor veel onderzoek voor het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en andere partijen. Een ander groot en belangrijk project met veel impact is het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM). Voor dit project verzamelt BIN bedrijfsgegevens om zo de effecten van het mestbeleid op de bedrijfsvoering en waterkwaliteit te bepalen. Andere projecten waar BIN aan meewerkt zijn: Ontwikkelingen bedrijfsresultaten en inkomens, AgriNutrimonitor, Agrovertrouwensindex, Duurzame Zuivelketen, Liquiditeitsmonitor en Visserij in Cijfers.

Samenwerking met onderzoeksteams

De focus van BIN ligt dus op dataverzameling door het bijhouden van financieel bedrijfseconomische boekhoudingen en registratie van allerlei technische bedrijfskenmerken en milieutechnische kengetallen. Collega-onderzoekers uit andere expertisegroepen binnen Wageningen Economic Research gebruiken de BIN-data in talloze onderzoekprojecten naar actuele economische en duurzaamheidskwesties in de agrarische sector. In virtuele sectorteams vindt kennisuitwisseling tussen onderzoek en praktijk (BIN) plaats. Verder hebben BIN-medewerkers soms een actieve rol in deze onderzoeksprojecten vanwege hun netwerk en praktijkkennis. Zij houden bijvoorbeeld interviews met agrarische ondernemers op locatie of nemen enquêtes af. Samen doen wij deze projecten voor allerlei type opdrachtgevers, zoals ministeries, provincies, agrarische belangenorganisaties en (grote) bedrijven in agroketen van toelevering, productie en afzet. De BIN-data uit de praktijk en onze onafhankelijke analyses bieden heldere inzichten en vormt de basis van onafhankelijk advies. Uiteindelijk is het de overheid zelf die haar beleid vaststelt en bepalen bedrijven zelf hun toekomststrategie.

Meerwaarde BIN voor agrarische deelnemers

Belangrijke drijfveer voor ondernemers om deel te nemen aan BIN is ervoor te zorgen dat onderzoek gedaan wordt met cijfers die gebaseerd zijn op de praktijk, zodat de overheid op basis van werkelijke data haar beleidsafwegingen kan maken.

De deelname aan BIN is vrijwillig. Als tegenprestatie krijgen deelnemers toegang tot mijnagrimatie.nl, waar ze een interactieve presentatie van hun bedrijfsgegevens kunnen vinden. Hiermee kunnen zij hun eigen bedrijf eenvoudig vergelijken met andere bedrijven in de sector op verschillende indicatoren (bedrijfseconomisch, financieel en duurzaamheid). Doet een bedrijf meerdere jaren mee, dan kunnen ze ook de ontwikkeling van hun bedrijf in de tijd volgen. Op deze manier biedt mijnagrimatie.nl hen een helder inzicht dat nuttig is voor het bepalen van de eigen bedrijfsstrategie.