Impact story

Foerageerfunctie Roggenplaat behouden voor steltlopers

In het Natura 2000-gebied Oosterschelde is door de aanleg van de stormvloedkering en andere dammen sprake van zandhonger. Het evenwicht tussen erosie en sedimentatie is verstoord. Hierdoor neemt het areaal slikken en platen waar steltlopers kunnen foerageren af. Zonder menselijk ingrijpen pakt dit negatief uit voor de steltlopers in de omgeving.

Rijkswaterstaat gaat daarom zand suppleren op de Roggenplaat, zodat steltlopers de komende 25 à 30 jaar hun belangrijkste foerageergebied kunnen behouden. Wageningen Marine Research onderzoekt en evalueert in opdracht van Rijkswaterstaat de impact van deze suppletie op het functioneren van het ecosysteem. Onderzoekers brengen voor en na de aanleg van de suppletie de sedimentsamenstelling en aantallen en samenstelling van bodemdieren in kaart, en verrichten zeehonden- en vogeltellingen.

Daarnaast wordt in samenwerking met Rijkswaterstaat, Deltares, NIOZ en HZ University of Applied Sciences fysisch-morfologisch onderzoek verricht. Tenslotte houdt ons instituut nauwlettend in de gaten of er geen nadelige effecten optreden op de nabijgelegen mosselpercelen.

De wetenschappelijke kennis over hoe zo’n gebied verandert na menselijk ingrijpen, samen met het daarbij behorende stakeholderproces, is straks toepasbaar in andere deltagebieden in binnen- en buitenland.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Lees ook