Impact story

Gegevens over landbedekking en landgebruik ter ondersteuning van beleid

Land is een cruciale hulpbron; daarom moeten we veranderingen in landbedekking en landgebruik monitoren om inzicht te hebben in potentiële conflicten. Monitoring is ook belangrijk voor de evaluatie van nationaal en EU-beleid. Wageningen Environmental Research produceert jaarlijks informatie over landbedekking en landgebruik, waardoor het mogelijk wordt veranderingen in de tijd te volgen.

Motivatie

Land is een beperkende hulpbron voor de samenleving. Het gebruik van deze hulpbron geeft vorm aan de ruimtelijke inrichting van het landschap, zodat informatie over landbedekking en gegevens over landgebruik een belangrijke troef zijn voor een optimaal gebruik van het land. Bepaalde vormen van landgebruik kunnen gemakkelijk conflicterend zijn. Daarom is voor een evenwichtigere beoordeling van mogelijke gebruiksdoeleinden degelijk bewijsmateriaal nodig met het oog op de besluitvorming. Veranderingen in landbedekking en landgebruik hebben een belangrijk effect op het milieu. Er is behoefte aan een goed inzicht in de gevolgen ervan voor de beperking van/aanpassing aan het klimaat (klimaatscenario's), watervoorziening/-behoeften en waterkwaliteit, koolstofreductie en broeikasgasemissies (LULUCF) en meer.

Oplossing

Het Applied Spatial Research-team van Wageningen Environmental Research (WENR) levert jaarlijks bijgewerkte informatie over landbedekking en landgebruik om beleidsmakers de juiste inzichten te verschaffen. Onze tijdreeksen over landgebruik van bijna 35 jaar leveren ook belangrijke kennis over de dynamiek van het landgebruik. Om de samenleving op een efficiënte manier tegemoet te komen, is de verstrekte mate van detail geoptimaliseerd voor analyse op het niveau van landbouwpercelen. Aangezien landbedekking en landgebruik afhankelijk zijn van vele aspecten en disciplines, wordt informatie verzameld uit verschillende bronnen en gecombineerd om een volledig beeld te krijgen. Remote sensing-beelden zijn een van de gegevensbronnen en worden geïntegreerd met topografie, landbouwpercelen, statistieken en andere informatiebronnen om Landelijk Grondgebruik Nederland (LGN) te produceren met een specifieke focus op landbouw en natuur.

Impact en toekomstperspectief

Monitoring van veranderingen in landgebruik is een belangrijke bron van informatie om het beleid effectiever en efficiënter te maken. Plannings- en beheersinstanties en onderzoeksinstituten in Nederland en de EU gebruiken de informatie bij hun analyses. Hun doel is om beleid van nationale en Europese instanties voor te bereiden, te evalueren en bij te stellen. De derde pijler van de Europese klimaatactie betreft bijvoorbeeld landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw (LULUCF), waarvoor de dynamiek van het landgebruik met onze unieke tijdreeksen kan worden gevolgd, zodat een solide basis wordt gelegd voor het beleid ter beperking van de klimaatverandering.

WENR verzamelt sinds 1986 informatie over landgebruik en landbedekking en dat biedt middelen om trends te ontdekken. Hoewel niet alle gegevens volledig compatibel zijn, laten die met succes zien hoe landbedekking/landgebruik zich in Nederland ontwikkelt.

LGN8_final_v13.jpg