‘Ik fungeer als spil tussen onderzoek, overheid en de sector’

Chantal Hendriks is onderzoeker in het team Duurzaam Bodemgebruik en is voornamelijk bezig met het modelleren van de koolstof- en nutriëntenkringlopen in de agrarische sector.

Binnen de Environmental Sciences Group houdt het team Sustainable Soil Management zich op allerlei manieren met de bodem bezig. We zijn een groot team van zo’n veertig collega’s en werken aan verschillende agrarisch georiënteerde thema’s zoals bodemkoolstof, broeikasgasemissies, bodemverontreiniging en bodem -en waterkwaliteit. Belangrijke bruggen tussen deze thema’s worden geslagen tijdens de gezamenlijke bijeenkomsten en lunch- of koffiepauzes.

Ik hou me voornamelijk bezig met het modelleren van de koolstof- en nutriëntenkringlopen in de agrarische sector. Daarnaast analyseer ik het effect dat managementmaatregelen hebben op het sluiten van deze kringlopen. Met behulp van procesmodellen simuleer ik de nutriënten- en koolstofstromen naar de bodem, de atmosfeer, en het grondwater. Dit is belangrijk om te begrijpen waar de mogelijkheden liggen om bodemgebruik te verduurzamen.

Waar ik vooral naar kijk, is hoeveel koolstof er extra vastgelegd kan worden in de landbouwbodem door het nemen van koolstofmaatregelen zoals gewasresten op het land laten liggen, het gebruik van vaste mest in plaats van drijfmest, of het zaaien van een groenbemester na de oogst. Met dat onderzoek wil ik een steentje bijdragen aan de transitie naar een duurzaam beheerde bodem die klimaatbestendig en veerkrachtig is. Iets dat essentieel is voor een gezonde en duurzame leefomgeving.

De meeste projecten waar ik aan meewerk, onderzoeken de kringloop ergens tussen bedrijfs- en Europees niveau. Omdat beleid vaak op een ander schaalniveau gemaakt wordt dan waarop de implementatie van het beleid plaatsvindt, vind ik het erg interessant om op die verschillende niveaus te werken. In mijn werkzaamheden voelt het alsof ik fungeer als spil tussen onderzoek, overheid en de landbouwsector.

Het is een serieuze uitdaging om oplossingen te vinden die werkbaar zijn voor mensen die ze uit moeten voeren. Je moet goed luisteren naar de behoeften uit de sector en vervolgens goede, wetenschappelijk onderbouwde oplossingen bieden. Zo hebben we recent de praktijktool BodemCoolstof ontwikkeld, die bodemkoolstof berekent op perceels- en bedrijfsniveau en waarmee een gebruiker verschillende toekomstscenario’s kan doorrekenen voor het verbeteren van zijn koolstofmanagement. Het model achter deze tool is wetenschappelijk onderbouwd met metingen uit veld, pot- en laboratoriumproeven.