Integrated Pest Management (IPM) voor vogelmijt

Geïntegreerde plaagdier beheersing (Integrated Pest Management = IPM) is een duurzame methode om, economische, verliezen door plagen en ziekten te beperken en is gebaseerd op een achttal stappen. Door het uitvoeren van deze stappen is het mogelijk om plagen te voorkomen en te beheersen waarbij pesticiden (chemisch, synthetische middelen tegen plagen) alleen gebruikt worden als andere mogelijkheden onvoldoende resultaat geven. Hierdoor kan het aantal problemen gerelateerd aan de aanwezigheid van residuen van pesticiden en resistentieontwikkeling worden verminderd.

Dit document beschrijft de acht IPM stappen voor het beheersen van vogelmijt op een legpluimveebedrijf. Door drie legpluimveehouders zijn de acht stappen getoetst op uitvoerbaarheid en praktisch gemaakt. De acht stappen zijn beschreven op basis van de huidige kennis. Gelukkig neemt de kennis omtrent het bestrijden van vogelmijt nog steeds toe. Aanpassing van de beschreven acht stappen is mogelijk. Ziet u mogelijkheden tot verbetering, neemt u dan gerust contact met mij op.


© 2017 Wageningen Livestock Research

Wageningen Livestock Research aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de resultaten van dit onderzoek of de toepassing van de adviezen.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van de uitgever of auteur.