Impact story

Kansen en risico’s groei windparken voor de visserij

Windmolenparken in de Noordzee zijn nodig om de klimaat- en energiedoelen van het kabinet te halen. Tegelijkertijd zien vissers hun areaal door deze windmolenparken steeds verder slinken, wat leidt tot onvrede binnen de visserijgemeenschap. Om deze tegengestelde belangen dichter bij elkaar te brengen, streeft de overheid ernaar om meerdere gebruiksfuncties binnen windparken te combineren.

Het consortium Win-Wind* houdt zich bezig met ecologisch inpasbaar én economisch rendabel medegebruik. Om de mogelijkheden voor commerciële, duurzame voedselproductie binnen windparken op de Noordzee te onderzoeken, startte Win-Wind een onderzoeks- en testcasus met kreeften- en Noordzeekrabbenvisserij. Wageningen Marine Research en Wageningen Economic Research vormen samen met een visserijcluster het consortium, en ondersteunen dit demonstratieproject vanuit hun eigen expertises.

Verder helpen beide instituten het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid (LNV) de impact in kaart te brengen van de afname van de beschikbare ruimte om te vissen, met mogelijk effect op vangsten en inkomsten van de visserijsector.

Zo draagt WUR bij aan het kennis opdoen over de kansen en risico’s van de uitbreiding van windparken op zee voor de visserijsector.

*Het project Win-Wind is mede mogelijk gemaakt door Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI) Wind op Zee.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Lees ook