Stage

Lifestyle4Health: opzetten en coördineren van een digitaal platform tbv onderwijs over leefstijlgeneeskunde

L4H vindt dat leefstijlgeneeskunde een prominente plaats verdient in geneeskundig onderzoek, onderwijs en behandeling van ziekten. Binnen het onderwijs (mbo, (post)hbo, (post)academisch) is steeds meer aandacht voor leefstijlgeneeskunde. De ambitie van de programmalijn onderwijs van L4H is om leefstijlgeneeskunde een meer structurele en prominente plek te geven binnen de curricula van relevante opleidingen.

Doelen

Binnen van de programmalijn onderwijs worden de volgende doelen nagestreefd:

  1. het in kaart brengen en delen van best practices en lopende initiatieven op het gebied onderwijs(ontwikkeling) over leefstijlgeneeskunde;
  2. het identificeren van ontbrekende onderdelen op het gebied onderwijs(ontwikkeling) over leefstijlgeneeskunde;
  3. het coördineren van de (verdere) ontwikkeling en implementatie van onderwijs over leefstijlgeneeskunde;
  4. kennis delen/professionalisering over het onderwijskundig ontwerp/didactiek bij de ontwikkeling van onderwijs over leefstijlgeneeskunde om daadwerkelijk gedragsverandering te bewerkstelligen bij beoogde doelgroepen.

Resultaten en afbakening

Deze opdracht richt zich op de hierboven genoemde doelstelling 1 en 2. Doelstelling 3 en 4 vallen buiten de scope van deze opdracht. De werkgroep werkt toe naar een concreet eindproduct: een digitaal platform met daarin opgenomen best practices en lopende initiatieven op het gebied onderwijs(ontwikkeling) over leefstijlgeneeskunde. Op deze wijze wordt tevens een netwerk van betrokken stakeholders opgebouwd. De werkgroep werkt in opdracht van het programmateam onderwijs van L4H. De werkgroep werkt resultaatgericht en is zoveel mogelijk zelfsturend. Het programmateam borgt de voortgang en kwaliteit van de resultaten van de werkgroep.

Taken en verantwoordelijkheden werkgroep:

  • Het in kaart brengen en delen van best practices en lopende initiatieven op het gebied onderwijs(ontwikkeling) over leefstijlgeneeskunde van de volgende type onderwijs: a.academisch onderwijs b.post-academisch onderwijs c.hbo onderwijs d.post-hbo onderwijs e.mbo onderwijs
  • Identificeren van ontbrekende onderdelen op het gebied onderwijs(ontwikkeling) over leefstijlgeneeskunde;
  • Opzetten van een digitaal platform met daarin opgenomen best practices, lopende initiatieven op het gebied onderwijs(ontwikkeling) over leefstijlgeneeskunde en gegevens van relevante stakeholders
  • Opbouwen en onderhouden van een relevant netwerk van stakeholders (ism het programmateam).

Gebruikers van de resultaten

De uiteindelijke actieve gebruikers zijn (onderwijs)professionals die onderwijs verzorgen over leefstijlgeneeskunde.

Opdracht student

binnen dit project zijn verschillende mogelijkheden om een stage of thesis te doen en een opdracht of project kan samen met de student worden geformuleerd.