Expertise

Bescherming en herstel van mariene natuurgebieden

Om de achteruitgang van mariene natuur en biodiversiteit tegen te gaan, is het belangrijk onderzoek te doen naar beschermde natuurgebieden. Wat is het effect van menselijk handelen op zeenatuur, en kunnen beschermingsmaatregelen bijdragen aan behoud van soorten en ecosystemen? Welke maatregelen zijn effectief en waar is ruimte voor verbetering? Wageningen Marine Research ondersteunt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) met monitoring en kennis.