Meerwaarde van mestvergisting en co-vergisting

Mestverwerking en co-vergisting zijn ontstaan vanuit de noodzaak om overschotten aan mest buiten de Nederlandse landbouw af te zetten. Het mest- en fosfaatoverschot is de laatste jaren gedaald. Er is daarbij steeds meer aandacht voor de mestverwerking in relatie tot het terugdringen van emissies en de overgang naar kringlooplandbouw. Wageningen Environmental Research deed de afgelopen drie jaar onderzoek naar verwerking van varkensdrijfmest en digestaat op grootschalige verwerkingsinstallaties. De productie van kunstmestvervangers en het terugdringen van stikstof- en broeikasgasemissies stond daarbij centraal.

Kunstmestvervangers zijn meststoffen gewonnen uit dierlijke mest waarin de stikstof voor meer dan 90% aanwezig is in minerale vorm waardoor de werking vergelijkbaar is met kunstmest. Mineralenconcentraat is een kunstmestvervanger gewonnen door scheiding van drijfmest of vergiste mest. Mineralenconcentraten worden in de regio van de verwerker toegepast waardoor er minder transport is van mestproducten. De besparing op transport weegt op tegen de benodigde energie voor productie van het concentraat. In regio’s met intensieve veehouderij kan zo een deel van de kunstmestbehoefte worden vervangen. Op landelijke schaal is dit effect echter beperkt.  

Mestverwerking draagt effectief bij aan het terugdringen van methaanemissies. Methaan is een sterk broeikasgas wat ontstaat bij opslag van onbewerkte mest. Vergisting van mest voorkomt methaanemissies en levert daarnaast energie in de vorm van biogas. Vergisting levert meer energie dan nodig is voor de verwerking en hygiënisatie van de mest tot hoogwaardige meststoffen. Bij co-vergisting worden daarnaast co-producten zoals reststromen uit de agro-food industrie toegevoegd waardoor de biogasproductie fors toeneemt. Co-vergisting past binnen kringlooplandbouw omdat nutriënten uit co-producten op deze manier een nuttige bestemming in de landbouw krijgen.

Op één van de bedrijven wordt geëxperimenteerd met nieuwe technieken voor verwerken van digestaat. Hier wordt organische stof uit digestaat opgewerkt tot een veenvervanger voor gebruik in potgrond. Het bedrijf produceert daarnaast een kunstmestvervanger en schoon water.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan