Molenven

Provincie Overijssel
Ligging 4 km ten westen van Saasveld, gem Weerselo
Coordinaten 250.8-282.9
Hoogte tov NAP +13.0 tot 15.0 m
Oppervlakte 43.6 ha
Eigenaar/beheerder Landschap Overijssel
Bijzondere status A-locatie
Jaar van aanwijzing 1995
Delen beheerd tot 1959
FGR Hogere Zandgronden
Fysiotoop regenwatergevoede vennen, vochtige dekzandlagen, leemarm droog dekzand
PNV Vochtig Berken-Zomereikenbos
Molenven
Molenven

Het bosreservaat Molenven staat al meer dan twee eeuwen met zijn huidige omvang op de kaart. Het ven is een relict uit de laatste ijstijd; het is een stroombedding die door verstoven jonge dekzanden is afgesloten. Hierin hebben zich de ven en veen ontwikkeld. Deze liggen centraal in het bosreservaat. Een in 1880 aangelegde greppel heeft het gebied gedeeltelijk ontwaterd. De grondwaterstanden vertonen jaarlijks grote fluctuaties.

Centraal in het gebied groeien wilgen- en sporkehoutstruwelen en ook komt gagel voor. Langs de noord- en oostrand zijn in het begin van de vorige eeuw paardenkastanje, europese lariks en zomereik aangeplant. Aan de zuidkant zijn grove dennen geplant.

Het hele bosreservaat is rijk aan hogere planten, mossen en epifyten. In het ven komt waterviolier voor.

Kaart