Impact story

Werken aan het beperken van ecologische risico’s windparken op zee

Om klimaatdoelstellingen te halen worden in de Noordzee veel windmolens gebouwd en gepland. De Noordzee is echter ook het leefgebied van onder andere vleermuizen, zeevogels, zeehonden, bruinvissen en vissen. Door deze grootschalige ontwikkeling zijn hun leefgebieden in rap tempo aan het veranderen. Enerzijds zijn er directe effecten zoals botsingen met windturbines en anderzijds indirecte effecten als gedragsverandering, verstoring en habitatverlies.

Wageningen Marine Research ondersteunt de overheid en de energiesector met wetenschappelijk onderzoek naar de omvang van deze ecologische effecten tijdens de bouw- en exploitatiefase, en hoe die te beperken door mitigerende maatregelen en innovaties. Bijvoorbeeld door het monitoren van migratieroutes van zeehonden, vogels en vleermuizen; het meten van het effect van onderwatergeluid op bruinvissen, zeehonden, vissen en vislarven; en het in kaart brengen van habitatverlies voor onder andere vogels.

Ook doen wij modelleringsonderzoek om de mogelijk langetermijn cumulatieve effecten van het bouwen op hoge snelheid en grote schaal in kaart te brengen.

Zo draagt WUR bij aan het beperken van ecologische risico’s van de groei van windenergie op zee.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Lees ook