Zuid-Holland: Versnelling circulaire economie door inschakeling ACCEZ

In Zuid-Holland komen beleidsmakers, onderzoekers en ondernemers samen voor versnelling van de circulaire economie. Dit doen ze in het samenwerkingsverband Accelerating Circular Economy Zuid-Holland (ACCEZ). Iedereen kan bij ACCEZ aankloppen voor begeleiding en financiering van onderzoeksprojecten op het gebied van circulaire gebiedsontwikkeling, kringlooplandbouw, kunststoffen en een circulaire maakindustrie. ACCEZ draagt zo bij aan het doel om in 2050 geen primaire grondstoffen meer te gebruiken. ACCEZ is een initiatief van de provincie Zuid-Holland, TU Delft, Universiteit Leiden, Erasmus Universiteit Rotterdam, Wageningen University & Research en VNO-NCW West.

Veel ondernemers zijn bezig met circulaire uitdagingen en worstelen met wat dit betekent in de dagelijkse praktijk. ACCEZ kan ingeschakeld worden om antwoorden te vinden op complexe vraagstukken die om kennis vragen. De ondernemers worden gekoppeld aan onderzoekers. Vanuit hier bekijken ze samen wat er nodig is en welke kennis nog mist. Dit mondt uit in een project waarin wordt samengewerkt vanuit een gemeenschappelijk belang. ACCEZ ondersteunt bij het project en volgt de voortgang. De opgedane kennis wordt verspreid naar andere ondernemers, onderzoekers en beleidsmakers in Zuid-Holland.

Zo is er bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar hoe de orchidee het beste verpakt kan worden. De centrale vraag: welk materiaal is duurzamer, papier of plastic? Uit het onderzoek komt naar voren dat hergebruik vaak moeilijk verloopt, dus dat inzet op minder materiaal op dit moment het belangrijkst is. Daarnaast is geconcludeerd dat er nog veel meer onderzoek nodig is naar de mondiale sierteeltketen en naar de keuzes die daar door alle partners worden gemaakt. De kweker moet bij duurzame keuzes niet alleen opereren, er moet worden samengewerkt.

Op het thema circulaire landbouw pakt ACCEZ vragen op die naar voren komen vanuit de veehouders in het Groene Hart, ondernemers in de Bollenstreek en telers in Greenport West-Holland. Dit thema heeft een sterke urgentie, en ACCEZ draagt bij aan de ambities van provincie Zuid-Holland en de Rijksoverheid om een transitie in te zetten. Het is van grote waarde dat ACCEZ daarbij de kennis van aangesloten universiteiten direct kan inzetten. Een voorbeeld zijn de toekomstscenario’s die ACCEZ schetste toen de tuinbouwsector door de coronacrisis in de problemen kwam. Dit mondde uit in de website Tuinbouwscenario’s, dat tuinders helpt bij het maken van strategische keuzes.

Het is goed dat wetenschappelijke kennis over circulair werken niet op de plank blijft liggen. Tegelijkertijd stimuleert werkgeversorganisatie VNO-NCW West ondernemers om tot eigen nieuwe business cases te komen, zodat het mes aan twee kanten snijdt. Provincie Zuid-Holland ziet de successen, en komt zo makkelijker tot beleid dat gestaafd is door bewijs. Zo worden valkuilen vermeden en stroomt er kennis de samenleving in.