Ondersteun kennisontwikkeling over stortgoed met het Hans de Jong Fonds

Het Hans de Jong Fonds zorgt voor kennisontwikkeling bij onderzoekers, bedrijven en organisaties over verzamelingen van stortgoed.

Dankzij bijdragen uit het fonds kunnen deze partijen zich bezig houden met de ontwikkeling van nieuwe bewerkingen en nieuwe meetmethodieken die het gedrag van stortgoed vastleggen in meetbare en zinvolle parameters. Daarnaast richten ze zich op de implementatie van stortgoed in praktische toepassingen.

Oprichting van het fonds

In 1969 is door Dr. ir. J.A.H. (Hans) de Jong van de toenmalige Landbouwuniversiteit Wageningen de Werkgroep Stortgoedtechnologie opgericht. De doelstelling van de Werkgroep was het verbreden van kennis en expertise op het gebied van stortgoedtechnologie. Al spoedig bleek de Werkgroep bestaansrecht te hebben en er zijn door de Werkgroep een groot aantal excursies, cursussen en congressen georganiseerd. In 2005 kreeg de Werkgroep de status van stichting.

In 2008 bleek evenwel dat de Werkgroep het bestaansrecht aan het verliezen was. Enerzijds nam de bereidheid van bedrijven excursies te ontvangen af en anderzijds verminderde de belangstelling aan de activiteiten deel te nemen. De Stichting Werkgroep Stortgoedtechnologie is daarop opgeheven. De middelen in kas zijn aan het universiteitsfonds overgemaakt. De reden voor deze keuze is dat de oorsprong van de Werkgroep Stortgoedtechnologie in Wageningen lag. Het bestuur van het universiteitsfonds heeft, op verzoek van het bestuur van de Stichting Werkgroep Stortgoedtechnologie, het Hans de Jong Fonds ingesteld.

Over Hans de Jong

Dr. ir. J.A.H. (Hans) de Jong

Dr. ir. J.A.H. (Hans) de Jong heeft in Groningen scheikundige technologie gestudeerd en is ook in Groningen op 11 september 1970 gepromoveerd. De titel van zijn proefschrift is: Enkele aspecten van het pneumatisch ledigen van silo’s en van homogene fluïdisatie. Hij is vervolgens bij Akzo Nobel als stortgoedspecialist in dienst getreden en heeft tot zijn pensionering bij deze onderneming gewerkt. Hans heeft als docent bijgedragen aan diverse cursussen, o.a. georganiseerd door de voorganger van het huidige PAO Techniek te Delft. Die voorganger heette PAON.

Dr. ir. de Jong heeft de Werkgroep Stortgoedtechnologie een aantal jaren geleid. Door zijn grote betrokkenheid bij de Werkgroep en zijn grote belangstelling voor kennisoverdracht aangaande stortgoed heeft het bestuur van de Stichting gemeend om het fonds naar hem te vernoemen. Zijn didactische kwaliteiten en zijn vermogen om complexe problemen te kunnen reduceren tot de kern, met daaraan gekoppeld praktische oplossingen, zijn alom gewaardeerd. Als mens kenmerkte Hans zich als bescheiden en openstaand voor nieuwe ideeën en oplossingen. Hans de Jong is in 2003 overleden.    

Informatie voor aanvragers