Foto: door virussen aangetaste cassave in Thailand, foto CIAT / Neil Palmer

Stimuleer kennisontwikkeling over ecologische plantenvirologie met het L. Bos Fonds

Het L. Bos Fonds heeft een bijzonder hoogleraar Ecologische Plantenvirologie gefinancierd. De leerstoel is inmiddels overgenomen door Wageningen University & Research en wordt bekleed door Prof. dr. ir. René van der Vlugt. Via het L. Bos Fonds is het mogelijk om extra onderzoeksprojecten in het kader van de leeropdracht te steunen.

De impact van uw gift

Dankzij uw gift kan het fonds bijzondere wetenschappelijke onderzoek- en onderwijsactiviteiten van de leerstoel Ecologische Plantenvirologie mogelijk maken.

Het L. Bos Fonds heeft tot doel het bevorderen van onderzoek naar en het in stand houden en verspreiden van kennis over groene en/of ecologische plantenvirologie. Boeren kunnen plantenvirussen niet tegengaan met bestrijdingsmiddelen. Alleen preventieve maatregelen zoals schoon uitgangsmateriaal en controles om zieke planten en zaden tijdig te ontdekken, zetten zoden aan de dijk. Kennis van de plantenvirologie is daarom cruciaal voor de voedselzekerheid in ontwikkelingslanden.

Wageningen is de bakermat van de Virologie. Het vakgebied floreert hier al 125 jaar. Vele studenten, promovendi, (gast)medewerkers en bezoekers uit binnen- en buitenland hebben bijgedragen tot de faam van de ‘Wageningse Virologie’.

De leeropdracht

Prof. dr. ir. René van der Vlugt
Prof. dr. ir. René van der Vlugt

De buitengewone leerstoel Ecologische Plantenvirologie heeft als leeropdracht om de kennis en het onderwijs binnen Wageningen University & Research op het gebied van het ecologisch gerichte plantenvirusonderzoek uit te breiden, met het doel om onze nationale en internationale positie in dit vakgebied te versterken.

Met de instelling van dit buitengewoon professoraat wil de leerstoelgroep Virologie nieuwe facetten van de plantenvirologie gaan bestuderen en meer opleidingsmogelijkheden bieden in dit interessante vakgebied. Dit ondermeer door het initiëren van nieuw onderzoek, het uitbreiden van het onderwijsaanbod, en het creëren van nieuwe mogelijkheden voor BSc, MSc en PhD studenten om te kunnen participeren in het onderzoek aan plantenvirussen.

Over Lute Bos

Lute Bos

Curatorium

 • Prof. dr. J.M. Vlak (voorzitter)
 • Prof. dr. ir. F.P.M. Govers (lid namens de Wageningse wetenschappelijke gemeenschap)
 • Prof. dr. J.E. Bos (lid namens sponsor)

Bijeenkomst

Op maandag 11 mei 2015 is het curatorium van de buitengewone leerstoel Ecologische Plantenvirologie voor het eerst bijeen gekomen om de voortgang te bespreken.

Tijdens de bijeenkomst waren aanwezig:

 • Prof. dr. J.M. Vlak (voorzitter)
 • Prof. dr. ir. F.P.M. Govers (lid namens de Wageningse wetenschappelijke gemeenschap)
 • Prof. dr. J.E. Bos (lid namens sponsor)
 • Prof. dr. M.M. van Oers, leerstoelhouder Virologie, waaronder de buitengewone leerstoel ressorteert
 • Prof. dr. ir. R.A.A. van der Vlugt, leerstoelhouder Ecologische Virologie

Onderwerpen die aan de orde kwamen hadden betrekking op de invulling en de voortgang van de leerstoel, de betrokkenheid bij onderwijs en de wetenschapsagenda.

Prof. Van der Vlugt geeft inmiddels herkenbaar (ecologisch virologisch) curriculair onderwijs en begeleidt hij bij MSc afstudeerprojecten. Hij is betrokken bij een viertal grotere PhD onderzoeksprojecten (sandwich), waarvan bij één als copromotor en waar meerdere (co)promotor schappen onderwerp van discussie zijn.

Dit eerste jaar is vooral gebruikt om de leerstoel Ecologische Virologie te presenteren, nieuwe samenwerkingen te vinden en projecten op te starten. Doelstelling is toch vooral om promovendi (en publicaties) op het terrein van de ecologische virologie te verkrijgen.

Het curatorium was heel tevreden over de voortgang van de leerstoel en had nog een aantal waardevolle suggesties voor het vervolg. Deze suggesties hielden onder meer in:

 • een nog sterkere profilering naar onderzoekpartners (inclusief bedrijfsleven) toe;
 • sterkere cofinanciering van projecten;
 • en meer publieksvoorlichting.

Het curatorium komt jaarlijks bijeen om de voortgang van de leerstoel te bespreken en daarbij de verslaglegging als leidraad te gebruiken.

Het L. Bos Fonds in de media