Dossier

Bodemgezondheid

Gezonde bodems zijn van levensbelang. Voor onze voedselproductie, voor waterberging, CO2-opslag, nutriëntenkringloop, ondergrondse en bovengrondse biodiversiteit. Helaas gaat de kwaliteit en gezondheid van onze bodems hard achteruit. Tijd voor een kentering: de Europese Commissie heeft een nieuwe Soil Health Law gepresenteerd, die de bodem wettelijk moet beschermen. Wageningse experts laten je in dit dossier vast zien hoe belangrijk de bodem is en wat nodig is om onze bodems duurzaam te beheren.

Zeventien Wageningse bodemexperts werkten mee aan een beleidsdiscussienotitie over het belang van bodemgezondheid en een Europese bodemwet.

Lees meer

Hoe werkt WUR aan bodemgezondheid?


Ontmoet onze experts

Rachel Creamer

Het bodemgezondheidsbeleid moet duidelijk zijn over de uitdagingen en doelstellingen en dient de cruciale rol van boeren en andere grondbeheerders bij het beheer van de bodemgezondheid te erkennen.
Rachel Creamer, leerstoelhouder Bodembiologie

Edwin Alblas

Het is hoog tijd dat beleidsmakers stevige wettelijke bescherming bieden aan gezonde bodems, die fundamenteel zijn voor het leven en essentieel voor de bescherming van mens en milieu.
Edwin Alblas, universitair docent Milieurecht

Liesje Mommer

De meeste bodems in Europa verkeren in slechte staat als gevolg van niet-duurzame menselijke activiteiten. Dit heeft ernstige gevolgen voor de gezondheid van mensen, het leefmilieu en de ecosystemen van onze planeet.
Liesje Mommer, professor Ondergrondse ecologie en hoofd van het Wageningen Biodiversity Initiative

Jeanne Nel

Er bestaan al wetenschappelijk onderbouwde kaders en participatieprocessen om betrokkenen de kans te geven contextspecifieke strategieën te ontwikkelen voor het beheer en de monitoring van bodemgezondheid.
Jeanne Nel, Biodiverse Environment-programmaleider

Esmer Jongedijk

Het is duidelijk dat bodemgezondheid en gezondheid van mensen verbonden zijn via verschillende, samenhangende, routes: bodem, water, voedsel (plantaardig, dierlijk) en lucht. Om dit samenhangende systeem te beschermen is een ‘one-health’ aanpak essentieel.
Esmer Jongedijk, onderzoeker bodemverontreiniging

Janjo de Haan

Veel maatschappelijke vraagstukken worden via beleidsregels aan boeren opgelegd, zonder dat daar financiële compensatie en toekomstperspectieven tegenover staan. Bodemgezondheidsbeleid zou daarom via een gezamenlijke zoektocht samen met boeren tot stand moeten komen.
Janjo de Haan, projectleider en onderzoeker Bodem Water Bemesting

Publicaties