Dossier

Dierenwelzijn op de slachterij

Het proces rondom het slachten moet voor dieren zo comfortabel mogelijk verlopen; zonder stress en pijn. Dieren kunnen het niet vertellen, maar laten op allerlei manieren blijken hoe het met hen gaat. Door gedrag te bestuderen, kunnen we ook het welzijn van dieren in de laatste levensfase verbeteren. Zo werkt Wageningen aan de kwaliteit van leven.

Het doden van landbouwhuisdieren is onlosmakelijk verbonden met veehouderij. Wageningen University & Research (WUR) onderzoekt hoe deze fase voor de dieren met zo min mogelijk stress en pijn kan verlopen. Daarbij richten we ons op dieren die worden geslacht voor menselijke consumptie, inclusief vissen en ander zeeleven. Dit dossier geeft een overzicht van de beschikbare kennis uit onderzoek over verdoofd en onverdoofd doden en slachtsnelheid.

Verdoofd slachten

In Europa moeten dieren bewusteloos zijn voordat ze worden geslacht, dat voorkomt namelijk angst en onnodig lijden. WUR onderzoekt indicatoren om het dierenwelzijn en bewustzijn te meten in relatie tot methoden van verdoving en bedwelming. Ook ontwikkelen we protocollen die gebruikt worden om het dierenwelzijn op de slachterij te waarborgen.

Lees meer

Publicaties verdoofd slachten

Projecten verdoofd slachten

Links verdoofd slachten

Onverdoofd slachten

Voordat landbouwhuisdieren worden geslacht, moeten ze eerst worden verdoofd. Voor de slacht volgens Joods ritueel (koosjer vlees) en islamitisch ritueel (halal vlees) geldt een uitzondering. Wel gelden er speciale regels voor onverdoofd ritueel slachten. 

In het convenant ‘onbedwelmd slachten volgens religieuze riten' hebben overheid, slachterijen en religieuze organisaties in 2012 afspraken gemaakt om het dierenwelzijn bij de onbedwelmde slacht te verbeteren op een manier die verenigbaar is met de islamitische of Israëlitische ritus. In 2017 is, onder meer na onderzoek van Wageningen University & Research, een addendum bij het convenant gevoegd.

Lees hieronder meer over onderzoeken van WUR naar de mogelijke gevolgen van de maatregelen in het convenant.

Lees meer

Publicaties onverdoofd slachten

Rapporten naar aanleiding van het convenant

In het convenant zijn gebieden aangewezen die meer onderzoek vergden om het welzijn van dieren te waarborgen of verbeteren. De volgende rapporten van Wageningen Livestock Research zijn naar aanleiding daarvan verschenen:

EU-project BOREST over duur tot bewusteloosheid na halssnede:

Advies Wetenschappelijke Adviescommissie Convenant onbedwelmd ritueel slachten (WAC):


Position paper:


Overige publicaties

Projecten onverdoofd slachten

Links onverdoofd slachten

Slachtsnelheid

Wageningen University & Research heeft verkennend onderzoek verricht naar de invloed van slachtsnelheid op dierenwelzijn en voedselveiligheid. Bij hogere slachtsnelheid kunnen de risico’s voor dierenwelzijn, voedselveiligheid en de kwaliteit van keuren toenemen, maar deze risico’s leiden niet per definitie tot consequenties. De risico’s kunnen worden ondervangen door specifieke maatregelen te nemen zoals, goede planning van de aanvoer, aanpassen van de lay-out van uitlaadbordes, wachtruimte, drijfgangen en technische installaties en keurbordessen. Opleiding en inzet van voldoende personeel en voldoende toezicht speelt een belangrijke rol in het verlagen van de consequenties van risicofactoren. De aanbevelingen zijn te vinden in onderstaand rapport.