Weidevogels

Natuur in veengebied

Veengebieden kunnen een leefgebied zijn voor een grote variatie aan plant- en diersoorten, en daarmee een bron van biodiversiteit. In veengebieden die in het verleden ontwaterd en vergraven zijn, kan de veenvormende vegetatie worden hersteld. Dat kan ook in beekdalen. Dat helpt ook om water vast te houden.

Natte veenweidegebieden zijn een belangrijk leefgebied voor weidevogels. Populaties van weidevogels gaan al tientallen jaren achteruit. Een grootschalige vernatting van veenweidegebieden biedt kansen voor het ontwikkelen van geschikt leefgebied voor weidevogels. Weidevogels hebben wel grasland nodig. Daarom moet agrarisch beheer zorgvuldig worden ingevuld.

Wageningen University & Research onderzoekt de ontwikkeling van ecosystemen in veengebieden en mogelijkheden voor het herstel van natte natuurgebieden, veenmoerassen en beekdalen. Op korte termijn kijken we naar effecten van landgebruik en herstelmaatregelen op ecologische processen. Op de lange termijn naar effecten van klimaatverandering op veenecosystemen.

Projecten