Koeien in weiland langs water

Veen als bron van broeikasgassen

Bij de ontginning van veengronden wordt de grondwaterstand verlaagd. Het veen gaat inklinken, krimpen en wordt afgebroken door micro-organismen (oxideren). Als gevolg daarvan daalt de bodem. De sterkste bodemdaling is opgetreden in de 20e eeuw door efficiëntere ontwatering, die nodig was om veengebieden geschikt te maken voor landbouw.

Bij de afbraak van veen komen broeikasgassen vrij (koolstofdioxide (CO₂), methaan (CH₄) en lachgas (N₂O)). Waterschappen hebben inmiddels beleid om de grondwaterstanden niet verder te verlagen, maar de processen van afbraak en bodemdaling gaan ook nu nog door. De broeikasgassen dragen bij aan de opwarming van de atmosfeer. De bodemdaling geeft een risico op overstroming en kan schade veroorzaken aan bebouwing, wegen, kabels en leidingen. Waterbeheer wordt complexer en duurder.

Om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en bodemdaling tegen te gaan, willen we weten hoe deze processen werken. Daarvoor zijn metingen en modellen nodig. Wageningen University & Research werkt daaraan in diverse veldexperimenten en modelstudies.

Lees ook

Beluister de podcastserie Studio Veenweide. In aflevering 6 gaat presentator Inge Diepman in gesprek met Jan Jaap de Graeff (Rli), Bart Kruijt (WUR) en Joost Buntsma (STOWA) over de samenhang tussen meten en monitoren en het belang van monitoren voor de lange termijn. Op welke niveaus wordt er gemeten en waarom is het van belang om langjarig te meten en te monitoren? In de veldreportages doet onderzoeker Ronald Hutjes (WUR) vanuit de lucht verslag over monitoren en geeft hij op de meetlocatie in Zegveld uitleg over de eddy covariance-mast waarmee broeikasgasfluxen worden gemeten.

Publicaties

Publicaties met bijdragen van WUR

Foto's

Meting CO2 en opname koolstofprofiel in meetplot NOBV, Zegveld. Foto: Frank Gerritsen
Meting CO2 en opname koolstofprofiel in meetplot NOBV, Zegveld. Foto: Frank Gerritsen
Meting CO2 in meetplot NOBV, Aldeboarn, Friesland. Foto: Willy de Groot
Meting CO2 in meetplot NOBV, Aldeboarn, Friesland. Foto: Willy de Groot
Meting CO2 in natuurgebied, meetplot NOBV, Polder Camphuys; bron: Jeroen Veraart
Meting CO2 in natuurgebied, meetplot NOBV, Polder Camphuys; bron: Jeroen Veraart