Kennisdesk LNV

De Kennisdesk LNV heeft als doel om snel en accuraat antwoord te geven op kennisvragen vanuit het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Medewerkers van LNV kunnen een kennisvraag indienen via onderstaand formulier.

Aan de kennisvragen worden de volgende drie voorwaarden gesteld:

  • Beantwoording van de kennisvraag is urgent. De resultaten van de kennisvraag zijn politiek en/of beleidsmatig noodzakelijk en helpen het beleid van LNV vooruit,
  • De kennisvraag is onvoorzien en kon daardoor niet in de lopende meerjarige programmering opgenomen worden èn
  • Er mag voor maximaal 25% van het benodigde budget uitbesteed worden aan derden (= incl. Wageningen Universiteit) buiten Wageningen Research.

Het is vereist om ten aanzien van deze criteria in onderstaand formulier te beargumenteren dat er aan is voldaan.

Tevens dient u in het formulier aan te geven of er sprake is van gevoelig onderzoek. Er is voor het ministerie sprake van politiek, beleidsmatig en/of maatschappelijke gevoelig onderzoek als het:

  • aanleiding geeft voor de minister om tijd te vragen voor een passende reactie.

  • niet aansluit bij het geldende beleid, of aanleiding geeft tot herijken van beleid.

  • aanleiding kan geven tot maatschappelijke discussie.

  • wordt gebruikt bij onderhandelingen over (inter-)nationale verdragen, zoals Brexit.

NB: De gevoeligheid van het onderzoek kan tijdens de looptijd wijzigen. Belangrijk is dat ook de resultaten van gevoelig onderzoek door Wageningen Research openbaar gemaakt moeten worden (voor meer informatie zie Communicatieprotocol LNV-WR).

Uw SKI-aanspreekpunt dient van meet af aan inhoudelijk betrokken te zijn bij het vraagstuk waaruit de kennisvraag voortkomt.

Daarnaast moet een MT-lid van uw directie akkoord geven op het indienen van de aanvraag en daarmee op het voldoen aan bovenstaande voorwaarden.

Werkwijze

U kunt een aanvraag indienen door het onderstaande aanvraagformulier in te vullen en te verzenden. Na ontvangst van de aanvraag ontvangt u een ontvangstbevestiging van de Kennisdesk.

Indien uw kennisvraag aan de voorwaarden van de Kennisdesk voldoet, neemt de onderzoeker die uw kennisvraag uitvoert contact met u op. Deze onderzoeker stelt het projectplan op.

Nadat u een akkoord op het projectplan heeft gegeven, toetst de Kennisdesk definitief of uw kennisvraag vanuit de Kennisdesk uitgevoerd kan worden. Met uw akkoord geeft u aan dat het projectplan borgt dat het project effectief en efficiënt uitgevoerd kan worden.

De Kennisdesk stuurt u de beslissing over het uitvoeren van de kennisvraag, voordat het project start.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met kennisdesk.lnv@wur.nl

Uw gegevens
Naam
Uw kennisvraag

Indien beschikbaar, upload hier het referentiedocument dat de noodzaak en urgentie van de kennisvraag aantoont. Vermeld tevens het relevante paginanummer en de desbetreffende passage (of markeer deze in het document).

Uw kennisproduct
Akkoord
Ik verklaar dat ik akkoord heb voor de uitvoering van deze kennisvraag bij bovengenoemd MT-lid van mijn directie. Dit MT-lid onderschrijft dat de kennisvraag urgent is, waardoor deze op korte termijn beantwoord moet worden en dat de kennisvraag onvoorzien was.
NB: Het MT-lid van uw beleidsdirectie en de contactpersoon van SKI krijgen een automatische kopie van uw aanvraag.