Project

Add DG stikstof: Impact van maatregelen op de reductie van NH3 uitstoot

Het doel van dit project is DG Stikstof een indicatief inzicht te geven van de impact van bepaalde maatregelen- en maatregelpakketten. De focus ligt daarbij op hoofdlijnen en de nationale impacts. De WUR zal zich niet direct op de betekenis voor individuele bedrijven richten maar kan wel een indicatie geven van de (economische) effecten op sectorniveau.

Dit project onderzoekt in welke mate de uitstoot van NH3-vanuit de landbouw kan worden gereduceerd op basis van maatregelpakketten van het secretariaat van de werkgroep Normeren en Beprijzen. Wageningen Research zal DG Stikstof een indicatief inzicht te geven van de impact van bepaalde maatregelen- en maatregelpakketten door een doorrekening te maken voor elk van de maatregelen en gevraagde combinaties daarvan. Als resultaat worden fiches geproduceerd, waarin de uitkomsten van de maatregelen/pakketten worden samengevat. De fiches worden ook in een WUR-publicatie verwerkt, waarin de context wordt verantwoord, assumpties worden vermeld en ook het indicatieve karakter van de berekeningen wordt weergegeven.

Publicaties