Project

Biodiversiteit en voedselsystemen

Klimaatverandering vergroot de kwetsbaarheid van voedselsystemen. Bij voortgaande klimaatverandering is de verwachting dat de kans op waterschaarste, verzilting, wateroverlast, bodemerosie en biodiversiteitsverlies toeneemt. Hierdoor worden risico’s van verminderde gewasopbrengsten, afname in voedselkwaliteit en -aanbod en daarmee hogere voedselprijzen steeds groter. Tegelijkertijd worden actoren in voedselsystemen gevraagd de emissie van broeikasgassen te verlagen, de biodiversiteit te waarborgen en te bewegen richting kringloop landbouw zonder daarbij de steeds toenemende claim op land uit het oog te verliezen.

Nature-based solutions die geïnspireerd worden door of gebruik maken van natuurlijke processen worden steeds vaker genoemd als maatregelen om voedselsystemen meer klimaatbestendig en circulair te maken. Dit project genereert kennis over de bijdrage van dergelijke op natuur gebaseerde maatregelen en transitiepaden aan het realiseren van voedselzekerheid, voedselveiligheid en betaalbaarheid op de lange termijn, met behoud van biodiversiteit. 

Publicaties