Project

Brandganzen

In AEWA-verband wordt beoogd in 2017-2020 een plan op te stellen voor populatiebeheer van de brandgans. Het opstellen van dit Species Management Plan (2017-18), en het daarop volgende Adaptive Harvest Management Plan (2019-20) wordt gecoördineerd door Denemarken. Vanwege de Nederlandse expertise over brandganzen, wordt input uit Nederland gevraagd voor het opstellen van beide plannen.

Beleid en beheer ganzenpopulaties

Vanwege de Nederlandse expertise over brandganzen, wordt input uit Nederland gevraagd voor het opstellen van beide plannen. Het initiatief voor de brandgans is onderdeel van het nieuwe European Goose Management Platform, dat nastreeft beleid en beheer ten aanzien van ganzenpopulaties in Europa internationaal vorm te geven en de huidige versnippering aan nationale of regionale initiatieven op elkaar af te stemmen en te bundelen. Doel is om de populatie in een goede staat van instandhouding te houden en tegelijkertijd de gewasschade door ganzen beheersbaar te houden en aanvaringen door ganzen met vliegverkeer zoveel mogelijk te beperken.

Ook in Nederland is de brandgans een soort die voor toenemende problemen in de landbouw zorgt, mede omdat overwinterende vogels tot in mei aanwezig zijn. Een goed monitoringprogramma, zowel van aantallen, broedsucces/overleving als afschot, is een fundamentele bouwsteen van het Europese ganzenplatform, omdat alleen op deze wijze nagegaan kan worden welke gevolgen de voorgestelde maatregelen voor de populatie hebben.

Adaptief beheer in Nederland

Dit project richt zicht op het vergaren van deze informatie voor het adaptief beheer van de brandganspopulatie die gebruikt maakt van Nederland. In het eerste jaar van dit project wordt voor de brandgans een populatiemodel ontwikkeld met input van bestaande monitoringgegevens. Met dit model kunnen eerste scenario's voor bijv. afschot worden afgezet tegen de gestelde doelen en een gunstige staat van instandhouding.

De toepassing is adaptief, in de zin dat het model jaarlijks wordt gedraaid en aangepast op basis van de voorspellende kracht van modelvarianten, telkens met input van nieuw beschikbaar gekomen gegevens. Na verloop van tijd komen er dus steeds betere  voorspellingen (lees: met een kleinere mate van onzekerheid) over het populatieverloop. Het betreft een 5-jarig project, waarbij de kennis vergaard in ieder jaar zal bijdragen aan de verbeterde kennis van beheer van de brandganspopulatie voor beperking van schade en handhaving van een gunstige staat van instandhouding.

Publicaties