Dataverzameling aanvoer visafslagen (marktbemonstering)

Dataverzameling aanvoer visafslagen (marktbemonstering)

Op de belangrijkste visafslagen in Nederland worden steekproefsgewijs monsters genomen van de vis die door de commerciële visserij wordt aangevoerd. Deze monsters worden genomen van zowel Nederlandse schepen als van buitenlandse schepen die in Nederland vis aanvoeren.

In lijn met de EU-verordening worden de soorten bemonsterd waarbij Nederland een groot aandeel heeft in de aanvoer op Europees niveau. Deze soorten zijn afkomstig van de zogenoemde demersale (nabij of op de bodem vissende) visserij, zoals schol, tong, kabeljauw, tarbot en roggen, of van de pelagische (in de waterkolom vissende) visserij, zoals haring, makreel en blauwe wijting. In geval van de pelagische visserij worden de monsters aan boord verzameld en later op het laboratorium in IJmuiden verwerkt. 

Tijdens de bemonstering worden per vis een aantal biologische kenmerken bepaald zoals geslacht, leeftijd, lengte, gewicht en geslachtsrijpheid. De leeftijdsbepaling is een wetenschap op zich, waarbij specifieke kennis van de groei van een vissoort noodzakelijk is om de leeftijd van een vis vast te kunnen stellen. De leeftijdssamenstelling van een  vangst geeft een indruk van de aanwezige leeftijdsgroepen in zee evenals informatie over de groei van de vis. Deze gegevens zijn onder meer van groot belang bij het maken van een toestandsbeoordeling van de visstand.

Conform de richtlijnen van de EU worden de monsters van de verschillende vissoorten willekeurig genomen om te zorgen voor een goede dekking van de verschillende visserijen door het jaar heen, verdeeld over de verschillende belangrijke visgebieden.