Over het Centrum voor Economische Informatievoorziening

Het CEI (Centrum voor Economische Informatievoorziening) verzamelt gegevens ten behoeve van onderzoek en documentatie met betrekking tot de duurzaamheidsprestaties van de land- en tuinbouw, visserij en terreinbeheer. De doelgroepen zijn mondiale en communautaire organisaties (FAO, OECD, EU, Eurostat), nationale en regionale overheden en instanties (LNV, RIVM, PBL, CBS, provincies), georganiseerd en individueel bedrijfsleven, alsmede organisaties voor wetenschappelijk onderzoek en statistiek.

De gegevens worden verzameld in opdracht van de Europese Commissie en het Ministerie van Economie Zaken. De wettelijke verplichtingen komen voort uit de behoefte om de ontwikkelingen op belangrijke onderdelen van het LNV beleidsterrein continu te bewaken, zodat tijdig ingegrepen kan worden bij afwijkingen ten opzichte van de gewenste situatie.

De gegevens vormen een belangrijke bron voor de ontwikkeling en evaluatie van beleid (evidence based policy), zowel op EU als op nationaal niveau en zowel voor overheid als bedrijfsleven. Financieel-economische gegevens vormen de kern van de gegevensverzameling. Daarnaast worden gegevens verzameld die samenhangen met andere beleidsterreinen zoals milieu, natuur en diergezondheid. Dit maakt een geïntegreerde evaluatie van beleidsmaatregelen mogelijk op zowel economische als milieu-, natuur- en diergezondheidseffecten.

De activiteiten van de actoren in de primaire sectoren vinden plaats in een netwerk van economische activiteiten in het landelijk gebied en leiden in meer of mindere mate tot emissies naar grond, water en lucht en hebben zo een directe invloed op de kwaliteit van het milieu, natuur en het landelijk gebied. Voor veel van deze thema’s vormt het management van het individuele primaire bedrijf het belangrijkste aangrijpingspunt om tot verbeteringen te komen. Niet alleen het belang van monitoring van deze maatschappelijk relevante thema’s afzonderlijk, maar juist ook de integrale monitoring van deze thema’s op bedrijfsniveau, vormt een essentiële input voor de beleidsvoorbereiding en –evaluatie op zowel Nederlands als Europees niveau.

Het CEI heeft als onafhankelijke instantie de taak om een objectieve en zorgvuldige verzameling, beheer en gebruik van deze gegevens ten behoeve van het publieke belang te waarborgen, en de Europese Commissie jaarlijks te voorzien van de hierop gebaseerde wettelijk verplichte informatie.