Agromilieu

Agromilieu

In het thema Agromilieu worden de wettelijke onderzoekstaken uitgevoerd binnen het domein van de Directie Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit (PAV) van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Deze directie is onder meer verantwoordelijk voor het nationaal en internationaal beleid voor de agrarische keten. De wettelijke onderzoekstaken ondersteunen:

Mestbeleid

Het mestbeleid van de Nederlandse regering staat in de Meststoffenwet. De Meststoffenwet reguleert de stikstof- en fosfaatstromen in de Nederlandse landbouw. Het beleid en de omstandigheden en inzichten veranderen continu. Daarom wordt de Meststoffenwet steeds aangepast. Ook de aannames, regels, normen, onderbouwingen en forfaits moeten dan worden herzien.

De WOT N&M verzorgt adviezen via de Commissie Deskundigen Meststoffenwet en ondersteunt laboratoria bij het analyseren van mestmonsters.

Toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft een instrumentarium nodig om de toelating van gewasbeschermingsmiddelen te kunnen beoordelen. Het gaat hierbij om:

• uitspoeling naar grondwater;
• persistentie in de bouwvoor;
• blootstelling in oppervlaktewater.

Hiervoor zijn simulatiemodellen nodig. Deze modellen moeten continu beschikbaar zijn via internet en moeten zonder problemen kunnen worden gebruikt.

Taakgroep Landbouw en Landgebruik van de Emissieregistratie

De Emissieregistratie levert cijfers voor nationale en internationale rapportages, zoals de Balans van de Leefomgeving en het Kyoto Protocol. Via de WOT N&M levert het ministerie van LNV een bijdrage aan de tijdige levering van de emissiecijfers voor landbouw en Land Use, Land Use Change and Forestry (LULUCF).


Projecten: