Bodem en Landgebruik

De Nederlandse ondergrond wordt intensief gebruikt. Bovengrondse activiteiten zoals landbouw, natuurbeheer, stedenbouw, woningbouw en de aanleg van infrastructuur zijn allemaal afhankelijk van de toestand van ondergrond. Daarnaast speelt de ondergrond een rol bij drinkwaterwinning, ondergronds transport en delfstoffenwinning. Bovendien komen er steeds meer gebruiksmogelijkheden van de ondergrond bij, zoals de winning van aardwarmte, de opslag van CO2 en warmte- en koudeopslag. Om goed onderbouwde beleidskeuzes te kunnen maken over het gebruik van de ondergrond, moet de overheid over de juiste gegevens beschikken. Het thema Basisregistratie Ondergrond zorgt voor het op uniforme wijze beschikbaar stellen van actuele bodemkundige gegevens.

Wet Basisregistratie Ondergrond

De Basisregistratie Ondergrond (BRO) is per 1 januari 2018 in werking getreden. De wet heeft als doel dat er in Nederland één uniforme, digitale en gedetailleerde registratie van bodem- en ondergrondgegevens komt. De BRO vormt één van de informatiepijlers onder het Digitaal Stelsel Omgevingswet.

De wettekst is te vinden op https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2015-362.html

Landelijke voorziening BRO

De wet Basisregistratie Ondergrond (BRO) zorgt ervoor dat alle publieke gegevens over de ondergrond van Nederland beschikbaar komen in één centrale database. Bijvoorbeeld welke grondsoort waar voorkomt, welke geomorfologische fenomenen waar te vinden zijn,  metingen van de grondwaterstand en olie- en gasvoorraden in de diepe ondergrond. De BRO bouwt daarbij voort op bestaande registraties van ondergrondgegevens, zoals BIS Nederland (Bodem Informatie Systeem) dat wordt beheerd door Wageningen Environmental Research, DINO (Data en Informatie van de Nederlandse Ondergrond) van TNO-GDN, en de diepe mijnbouw-gerelateerde gegevens uit het NL Olie-en Gasportaal.

De inhoud van de BRO wordt in tranches (fasen) gerealiseerd. De eerste tranche bestond uit de registratieobjecten: Bodemkundig Booronderzoek, Geotechnisch sondeeronderzoek, Grondwatermonitoringput en Mijnbouwwetvergunning. In de tweede tranche zijn voor wat betreft Wageningen het Bodemkundig Profielonderzoek, de Bodemkaart van Nederland en de Geomorfologische Kaart van Nederland de registratieobjecten waaraan gewerkt wordt. Voor de beoogde registratieobjecten worden samen met het werkveld standaarden ontwikkeld. De wet bepaalt dat de BRO dan beschikbaar moet zijn voor bronhouders. Bronhouders zijn verantwoordelijk voor het opleveren en bijhouden van deze gegevens. Vervolgens worden bronhouders, overheidsorganisaties en iedereen die in opdracht van bronhouders en overheidsorganisaties werkt verplicht om gebruik te maken van de BRO. Wanneer de wet in werking treedt moeten alle bronhouders zijn aangesloten op de Landelijke Voorziening BRO (LV BRO) en de LV BRO moet klaar staan om gegevens te verstrekken. De standaarden zijn te vinden op https://www.basisregistratieondergrond.nl/

Actualisatie gegevens BRO

Wageningen Environmental Research is als gedelegeerde bronhouder van het Ministerie van LNV verantwoordelijk voor de bijhouding en actualisatie van de bodemkundige registratieobjecten. In dat kader worden voortdurend gegevens verzameld om de Bodemkaart van Nederland en de Geomorfologische Kaart van Nederland en de chemische en fysische toestand actueel te houden.

WENR levert de gegevens aan vanuit het Bodemkundig Informatiesysteem Nederland. U kunt de gegevens raadplegen in de webportalen www.bodemdata.nl en www.broloket.nl.  

Projecten: