Kwaliteit modellen en data WOT Natuur & Milieu

Kwaliteitsslag is een project van de WOT Natuur & Milieu om de kwaliteit te borgen van modellen en databestanden waarvan Wageningen Research (WR) de bronhouder is, en die worden gebruikt in projecten voor het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Aantoonbare kwaliteit van modellen en ruimtelijke gegevensbestanden legt de basis voor de kwaliteit van kennisontwikkeling en kennistoepassing door WR en de WOT-NM voor het PBL en het ministerie van LNV.

Sleutelwoorden: Numeriek simulatiemodel, ruimtelijk gegevensbestand, kwaliteitsborging, audit

Het basisniveau van kwaliteit waaraan alle modellen en bestanden moeten voldoen is Status A. Dit niveau is primair gericht op een adequate documentatie van het model of bestand (beschrijving van concept, technische en gebruikersdocumentatie, beschrijving van testen, kalibratie, validatie, gevoeligheidsanalyse en beheer). Daarnaast is er het niveau Status A+. Dit niveau omvat niet alleen de eisen van Status A, maar ook aanvullende eisen die gesteld worden door het PBL. De aanvullende eisen binnen Status A+ zijn meer op borging van de inhoud gericht (publicatie van het model of bestand in de internationale wetenschappelijke literatuur, onderwerping aan peer review, uitvoering van kwalitatieve onzekerheidsanalyse, en continue kwaliteitsverbetering op basis van systematische evaluatie van de toepassingen van het model of bestand).

De borging van de kwaliteit van nieuw toegepaste modellen en bestanden vindt plaats door het uitvoeren van audits. Daarnaast worden er op reguliere basis her-audits uitgevoerd om de kwaliteit te monitoren van al gebruikte modellen en bestanden, of wanneer er nieuwe versies van bestaande modellen of bestanden in gebruik worden genomen.