WOT-technical reports

Henkens, R.J.H.G., Cormont, A., Van Swaay, C.A.M., Wamelink, G.W.W. en F.G.W.A. Ottburg (2024). Risico’s en kansen van klimaatverandering voor de Nederlandse natuur; Invloed van temperatuurstijging, extreme droogte of natheid, zeespiegelstijging en verzilting op de doelen voor VHR, KRW, ecosysteemdiensten en algemene biodiversiteit. WOT-technical report 260

Schalkwijk, L. van, A. Gröne & L.L. IJsseldijk (2024). Postmortaal onderzoek van
bruinvissen (Phocoena phocoena) uit Nederlandse wateren, 2023; Biologische
gegevens, gezondheidsstatus en doodsoorzaken
. WOT-technical report 259

Roo, N. de, S. Kristiaan, S.E.H. van Liere, B.C. Breman (2024). Transitie of optimaliseren van het bestaande? Beleidsanalyse NPLG en WBS vanuit transitieperspectieven. WOT-technical report 258

Mathijssen P.J.H. en R.H. Jongbloed (2024). Standaardlijsten drukfactoren en maatregelen; Voorstel voor een Nederlandse standaardlijst van drukfactoren en
herstelmaatregelen en vertalingen naar de Europese codelijsten.

WOT-technical report 256

Baren, S.A. van, E.J.M.M. Arets, C.M.J. Hendriks, H. Kramer, J.P. Lesschen &
M.J. Schelhaas (2024). Greenhouse gas reporting of the LULUCF sector in the Netherlands; Methodological background, update 2024. WOt-technical report 255

Groot, G.A. de, W. van ‘t Westende, D.R. Lammertsma, F. Warmer, H.A.H. Jansman & M. Laar (2023). Status van de Nederlandse otterpopulatie in 2022: nieuwe inzichten in genetische uitwisseling, mortaliteit en verkeers­sterfte.
WOt-technical report 254

Pouwels R., I. Woltjer, B. de Knegt, H.D. Roelofsen & L. Biersteker (2023).
Achtergrondrapportage modelanalyses biodiversiteit en ecosysteemdiensten ten
behoeve van de Ruimtelijke Verkenning
. WOt-technical report 253

Roebeling, P.C., R. Michels, N.B.P. Polman, H. Chouchane (2023). Derde lerende
evaluatie natuurpact: Reflectie en projectie voortgang ontwikkelingsopgaven
natuur; Lessen voor de Derde Lerende Evaluatie Natuurpact (LEN3)
.
WOt-technical report 252

Los, S., C. van Haren, A. Cormont (2023). Rapportage Modelinventarisatie voor klimaateffecten en adaptatie. WOt-technical report 251

Houtkamp, J.M., J. Sitters, J.B. Visser, A.M. Schmidt, N.A.C. Smits, R. Pouwels, S.W.M. Poppeliers (2023). Toelichting op de monitoring- en beoordelings-
systematiek van de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn; Ten behoeve van de evaluatie van het Programma Stikstofreductie en Natuurverbetering
.
WOt-technical report 250

Grashof-Bokdam, C.J., J.M. Houtkamp, B. de Knegt (2023). Concept-denkmodel Basiskwaliteit Natuur; Discussiestuk Wageningen Environmental Research & Planbureau voor de Leefomgeving. WOt-technical report 249

Van Delft, S.P.J., G.J. Maas (2023). Landschappelijke Bodemkartering (LBK);
Achtergronden, toepassingen en technische documentatie.

WOt-technical report 248

Bouwma, I.M. & J. Frissel. (2023). Analyse eerste tranche provinciale programma’s Uitvoeringsprogramma Natuur. WOt-technical report 247

Sanders, M.E., H.J. Agricola, J.H. Faber, D.A. Kamphorst, F.H. Kistenkas, F. Langers, T. Selnes, M.J.M. Smits, G.B. Woltjer (2023). De bijdrage en potentiële bijdrage van verschillende partijen aan de veranderingen in het natuur-, landbouw- en voedselsysteem; Achtergrondinformatie voor de Balans van de Leefomgeving 2023. WOt-technical report 246

Riel, M.C. van, R.C.M. Verdonschot, P.F.M. Verdonschot (2023). Natuurherstel en klimaatbuffers in beekdalen; Een verkenning van de mogelijkheden tot integratie van wateropgaven in beekdalen. WOt-technical report 245

Kruijne, R. en D.W.G. van Kraalingen (2023). Overdracht van meetresultaten van provincies naar de Grondwateratlas voor bestrijdingsmiddelen, versie 2022. WOt-technical report 244

Lerink, B.J.W., M.J. Schelhaas, F. Dolstra, J. Oldenburger, S. Teeuwen & A.P.P.M. Clerkx (2023). Veldinstructie Achtste Nederlandse Bosinventarisatie (2022-2026);
Versie 1.0
. WOt-technical report 243

Bruggen, C. van, A. Bannink, A. Bleeker, D.W. Bussink, H.J.C. van Dooren, C.M. 
Groenestein, J.F.M. Huijsmans, J. Kros, L.A. Lagerwerf, K. Oltmer, M.B.H. Ros,
M.W. van Schijndel, L. Schulte-Uebbing, G.L. Velthof en T.C. van der Zee (2023). Emissies naar lucht uit de landbouw berekend met NEMA voor 1990-2021.
WOt-technical report 242

Langers, F. (2023). Recreatie in groenblauwe gebieden; Actualisatie van CLO-indicator 1258 op basis van data van het Continu Vrijetijdsonderzoek uit 2018. WOt-technical report 240

Van Schalkwijk, L., E.T. Schotanus, M.J.L. Kik, A. Gröne, A & L.L. IJsseldijk
(2023). Postmortaal onderzoek van bruinvissen (Phocoena phocoena) uit
Nederlandse wateren, 2022. Biologische gegevens, gezondheidsstatus en
doodsoorzaken
. WOt-technical report 239

Arets, E.J.M.M., S.A. van Baren, C.M.J. Hendriks, H. Kramer, J.P. Lesschen & M.J. Schelhaas (2023). Greenhouse gas reporting of the LULUCF sector in the Netherlands. Methodological background, update 2023. WOt-technical report 238

Houtkamp, J.M. (2023). Visualisatietechnieken voor kennisintegratie; Het
gebruik van verschillende soorten kennis in de context van beleidsvraagstukken.

WOt-technical report 237