Windparken op zee

De energietransitie in Nederland speelt zich voor een groot deel af op de Noordzee. De grootschalige ontwikkeling van windmolenparken op zee heeft ingrijpende gevolgen voor zowel de natuur als de ruimtelijke planning van activiteiten op zee, en daarmee voor alle Noordzeegebruikers. Er zijn voor de overheid, windenergiesector en visserij- en aquacultuursector nog veel kennisleemten over het ecologisch functioneren van de Noordzee in te vullen.

Wageningen Marine Research biedt wetenschappelijke onderbouwing en advies voor beleidskeuzes, en onze experts verkennen samen met u de risico’s én kansen van windparken op de Noordzee.

Wat wij voor u kunnen betekenen


Wij ondersteunen u in het vinden van antwoorden

Windmolen_icon

Volgens scenario’s van het Planbureau voor de Leefomgeving kunnen in 2050 windmolenparken wel 26% van de Nederlandse Noordzee in beslag nemen. Dit is een grote verandering voor de Noordzee, zowel op ecologisch als economisch gebied. Onze datasets, monitorings- en modelleringsonderzoek en demonstratieprojecten zijn goede hulpmiddelen voor verdere beleidsontwikkeling en om innovaties aan te jagen.

Ik kan mij niet voorstellen dat andere partijen evenveel data en kennis hebben op het onderwerp wind op zee, en de thema's die daaromheen hangen, als Wageningen Marine Research.
Paul Peters (Boskalis)

Wageningen Marine Research doet onderzoek naar de (cumulatieve) effecten van windparken op zee op de ecologie en de natuur en hoe risico’s te voorkomen, te verminderen of te compenseren. Ook dragen we bij aan de kennis die nodig is om economische risico’s in te schatten voor de visserijsector. Tenslotte verkennen wij in samenwerking met partners de ecologische en economische kansen voor voedselproductie en natuurherstel in offshore windparken.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan