Energie uit water

(BO-66-005 en BO-66-105) - In 2030 is energie uit water integraal onderdeel van het energie- en klimaatbeleid. Nederland zet daarbij haar oppervlaktewateren in als bron van duurzame energie (alsook van warmte), als opslagmedium en om ruimte te bieden voor infrastructuur voor duurzame energie. Het waterbeheer is energetisch efficiënt ingeregeld en levert met haar waterpeilbeheer een bijdrage aan klimaatmitigatie door het tegengaan van de uitstoot van broeikasgassen. Waar mogelijk worden energiestrategieën en -oplossingen verbonden aan andere (gebieds)opgaven.

Het oppervlaktewater in de Nederlandse delta biedt diverse mogelijkheden voor duurzame opwek, opslag en transport van energie (inclusief warmte). Typisch gaat het hierbij om de omzetting van potentiele of bewegingsenergie van water (golven, getijstroming, (laag verval) hydropower) of van verschillen in osmotische waarden (concentratieverschillen) naar elektriciteit of groene waterstof, het gebruik van de warmte (- en koude)capaciteit van water in warmte-koude systemen of OTEC systemen in het Caribisch gebied. Daarnaast biedt de ruimte die het oppervlaktewater inneemt mogelijkheden voor win, opwek en opslag van energie. Ook is er nog veel energie te winnen en te besparen door innovatieve waterzuivering en slimmer waterbeheer, bijvoorbeeld door op de waterzuivering de stikstofcyclus te verkorten door direct elektriciteit of waterstof of andere energiedragers te produceren uit afvalwater, of door pompen en gemalen efficiƫnter in te zetten.