TA (Tineke) de Boer

TA (Tineke) de Boer

DLO onderzoeker

Natuur en samenleving
Voor mij zijn natuur en samenleving onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zonder natuur kunnen we niet leven en natuur heeft een grote invloed op onze gezondheid en welbevinden. Tegelijkertijd beïnvloeden wij de natuur met ons gedrag/handelen.  

Mijn onderzoeksthema's
In mijn werk onderzoek ik de relatie tussen mens en natuur en hoe we die relatie beter kunnen begrijpen en verbeteren. Daarbij gaat het om allerlei soorten natuur: van natuur in natuurgebieden, tot groen in de stad en op het platteland. Ik werk aan verschillende thema’s op dit vlak:
- Maatschappelijk draagvlak voor natuur: wat is de steun van burgers en bedrijven voor de natuur en het natuurbeleid en wat doen deze partijen zelf om de natuur te verbeteren? https://intranet.wur.nl/umbraco/en/news/maatschappelijk-draagvlak-voor-natuur-herstelt-zich/
- Natuurrecreatie: hoe gebruiken verschillende recreatieve doelgroepen natuur en wat is nodig om natuur optimaal te kunnen beleven zonder de natuur schade te berokkenen?  https://research.wur.nl/en/publications/belevings-en-gebruiksonderzoek-buijtenland-van-rhoon-2019-nulmeti
- Groene zorg: hoe wordt natuur ingezet worden in het genezingsproces van mensen? Hebben bijv. tuinen rondom zorginstellingen en bewegingsprogramma’s voor mensen met een burn-out effect op de gezondheid en wat voor soort natuur is nodig om daar profijt van te hebben?
https://research.wur.nl/en/publications/provinciaal-beleid-voor-maatschappelijke-betrokkenheid-bij-natuur
- Landbouw: Welke overwegingen spelen een rol bij agrariërs om een natuurinclusieve koers voor hun bedrijf in te slaan? Hoe zien zij hun rol zijn bij het beheer van natuur? https://edepot.wur.nl/508108
- Beleidsevaluaties: hoe functioneert het beleid voor maatschappelijke betrokkenheid bij natuur en wat is de relatie tussen het natuurbeleid en andere beleidsvelden, zoals landbouw en klimaat. https://www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/pbl-2020-lerende-evaluatie-van-het-natuurpact-2020-tweede-rapportage-3852.pdf

De onderzoeksmethoden die ik hiervoor inzet, variëren van grootschalig enquête onderzoek bijvoorbeeld onder burgers, tot kwalitatief onderzoek in de vorm van (groeps)interviews met actoren op beleids- en uitvoerend niveau. 

Wie heeft er baat bij dit onderzoek?
Opdrachtgevers zijn veelal beleidsmakers op landelijk of provinciaal niveau en maatschappelijke organisaties zoals natuurorganisaties en terreinbeheerders.