Project

TMAP Reproductieproces kustbroedvogels

Het Waddengebied is van groot internationaal belang voor broedvogels en voor wad- en watervogels buiten het broedseizoen. Om die reden is het gehele gebied aangewezen als Natura2000-gebied en als Werelderfgoed.

Doelstelling

Informatie over populatieontwikkelingen van vogels in het Wadden­gebied is essentieel voor de uitvoering van het Natura2000-beleid en de periodieke rapportageverplichtingen in het kader van de Vogelrichtlijn.

In het kader van Natura2000 zijn voor alle betrokken soorten instandhoudingsdoelen geformuleerd, zowel voor broedvogels als voor niet-broedvogels. Informatie over de populatie­ontwikkelingen van deze soorten is van belang voor de bepaling van de Staat van Instandhouding van deze soorten, en is daarmee ook van groot belang voor de uitvoering van Natura2000-beleid in het Waddengebied en voor de periodieke rapportageverplichtingen in het kader van de Vogelrichtlijn.

Om de Staat van Instandhouding van kustgebieden voor vogels te kunnen bepalen wordt veelal gebruik gemaakt van het monitoren van aantallen (via hoogwatertellingen, tellingen vanuit de lucht en broedvogelinventarisaties). Daarnaast is aanvullende kennis nodig over de achterliggende processen die de aantalsveranderingen van de lokaal aanwezige broedvogels aansturen. Hiertoe behoort het verzamelen van informatie over het broedsucces maar ook het doen van onderzoek naar factoren die dit broedsucces bepalen (voedselbeschikbaarheid, verstoring, predatie, begrazing). In deze studie zal informatie worden verzameld over legselgrootte, startdatum van de legsels, uitkomstsucces van eieren en nesten, groei van de jongen, overleving van de jongen en uitvliegsucces.

Werkwijze

Activiteiten zijn:

  • Planning en contacten met vrijwilligers 
  • Veldwerk 
  • Uitwerking gegevens 
  • Rapportage en terugkoppeling naar veldmedewerkers.

Beoogd resultaat

De resultaten van de verschillende onderdelen van deze studie worden opgenomen in de jaarlijkse integrale verslaglegging over het project.