Op locatie

Stikstofproblematiek, waterkwaliteit en broeikasgasemissies in de landbouw

Als beleidsmedewerker of projectmedewerker moet je kritische vragen stellen over de problemen die samenhangen met broeikasgasemissie. Stikstof en waterkwaliteit zijn daar belangrijke onderdelen in. Wil jij je kennis op dit vlak verbeteren? Dan is deze cursus voor jou. In deze cursus leer je hoe je vanuit de praktijk en wetenschap onderbouwde oplossingen kan aandragen. Hiervoor kijken we naar de samenhang en complexiteit van de onderwerpen aan de hand van analysemodellen.

Organisator Wageningen Academy
Datum

do 30 mei 2024 tot vr 31 mei 2024

Duur 2 dagen
Aantal deelnemers 15 - 32
Locatie Renkum
Prijs € 1.365,00

Doelgroep

Beleidsmedewerkers en projectleiders bij provincies, waterschappen en adviesbureaus zijn welkom. De cursus is relevant als je betrokken bent bij gebiedsplannen voor het landelijk gebied. Denk aan landbouw en natuur, met aandacht voor:

  • Luchtkwaliteit en de stikstofproblematiek, het beschermen van Natura 2000 gebieden;
  • Waterkwaliteit, het realiseren van doelen van de Kaderrichtlijn water;
  • Bodem en klimaat, het vastleggen van koolstof en emissies van methaan en lachgas.

Leeruitkomsten

Na het voltooien van dit programma kun je:

  • Met onderbouwde beleidsvoorstellen en adviezen komen.
  • Aan de slag gaan met oplossingen die bijdragen aan effectievere beleidskeuzes of beslissingen.
  • Ambitieuze doelstellingen voor de landbouw formuleren.
  • Bepalen welke stakeholders in jouw context cruciaal zijn.

Programma

Tijdens deze cursus leer je de stikstofkringloop, de fosfaatkringloop en de koolstofkringloop gedetailleerd begrijpen. Daarnaast krijg je meer inzicht in de bodemprocessen. Ook leer je over de invloed van het agrarisch management en de emissie van nutriënten. We behandelen voorbeelden van diervoeding, stalsystemen en aanwendingstechnieken. En lichten toe hoe keuzes over bemesting, bodembewerking en gewassen van invloed zijn op de ambitieuze doelstellingen. Op deze manier leer je de agrarische praktijk begrijpen, inclusief de afwegingen die daarbij een rol spelen. We bespreken ook verschillende oplossingsrichtingen voor de nutriënten- en broeikasgasproblematiek in het landelijk gebied. Daarbij leggen we uit hoe dit samenhangt met veestapelreductie. Ook moedigen we je aan om te oefenen met het formuleren van onderbouwde keuzes.

In deze cursus leer je over de processen die de natuur, bodem en het klimaat beïnvloeden, bijvoorbeeld een goede waterkwaliteit. Daarnaast kijken we naar mogelijkheden voor een integrale aanpak waarbij onderlinge beïnvloeding een belangrijke rol speelt. Na twee dagen heb je een helder overzicht van:

  • De huidige problematiek;
  • Verschillende oplossingen voor agrarisch management;
  • Een praktische set van onderbouwde handvatten.

Download de flyer voor het volledige programma.

Gecoördineerd door

Inschrijven

Meld je nu aan voor deze cursus of bekijk eerst de flyer.

Door emissie van ammoniak uit landbouw gevolgd door neerslag op natuur verzuurt de bodem, en spoelen belangrijke voedingsstoffen als calcium, kalium en magnesium uit. Samen met de aanrijking van stikstof leidt dit tot een afname van de biodiversiteit. Daarnaast tast de uit- en afspoeling van nitraat en fosfaat de waterkwaliteit aan. En de uitstoot van broeikasgassen als lachgas en methaan leidt tot klimaatverandering. Een integrale transitie van de landbouw is nodig om de negatieve effecten van deze emissies te verminderen.
Wim de Vries, hoogleraar milieusysteemanalyse