Dieverzand

Provincie Drenthe
Ligging Ten noorden van Diever
Coordinaten 218.5 / 544.0
Hoogte tov NAP +8 tot +19 m
Oppervlakte 32.5 ha
Eigenaar/beheerder Staatsbosbeheer
Bijzondere status A-locatie/Natura2000
Jaar van aanwijzing 1990
Delen beheerd tot 1990
FGR Hogere zandgronden
Fysiotoop Forten en overstoven laagten, uitgestoven laagten
PNV Kraaihei-Dennenbos
Dieverzand, ongelijkjarig grove-dennenbos
Dieverzand, ongelijkjarig grove-dennenbos

Bosreservaat Dieverzand ligt in een groot boscomplex dat bestaat uit oudere grove-dennenbossen die op voormalige heide- en stuifzandgronden zijn aangelegd, binnen de grenzen van het Nationaal park Drents-Friese wold.

Het bosreservaat ligt in overstoven en uitgestoven laagten, al dan niet met een stuifzanddekje; in de ondergrond bevindt zich keileem. Plaatselijk komen ook overstoven veenresten voor.

Aan het begin van de twintigste eeuw bestond het gebied voornbamelijk uit stuifzand met enkele restanten hei. Geleidelijk is het gebied spontaan bebost geraakt, waardoor een open, ongelijkjarig grove-dennenbos is ontstaan met een ondergroei van kraaiheide. Delen van het bos zijn in de loop van de vorige eeuw ingeplant met grove den.

zie ook: www.staatsbosbeheer.nl >>natuurgebieden>>

Kaart