Ondersteun promotieonderzoek in de tuinbouw met het Wellensiek Fonds

Het Wellensiek Fonds financiert promotieonderzoek op het gebied van tuinbouw en aanverwante vakgebieden.

De impact van uw gift

Dankzij uw gift kunnen getalenteerde promovendi onderzoek doen dat een groter belang dient.

Sinds de oprichting hebben drie promovendi met directe of indirecte steun van het Wellensiek Fonds een promotie kunnen afronden.

Maarten Verhoog onderzoekt de invloed van lichtverdeling op planten

Invloed van lichtverdeling op planten

Lichtonderschepping is de basis voor plantengroei. Meer lichtonderschepping geeft meer groei van het gewas en daar mee ook meer opbrengst. Echter, de verdeling van licht binnen een gewas is minstens zo belangrijk. Productuniformiteit en fotosynthese kunnen beide worden verhoogd door de lichtverdeling te veranderen, onafhankelijk van totale lichtonderschepping. Dit onderzoek wil in
kaart brengen wat de invloed is van lichtverdelingen binnen een gewas op de fotosynthese, groei en ontwikkeling en de uniformiteit van de individuele planten. Met tomaat als studieplant wordt een dynamisch Functional-Structural Plant Model ontwikkelt als ondersteunende tool.

Maarten Verhoog is per 1 september 2015 gestart en hoopt binnen in 4 jaar dit onderzoek af te sluiten met een Phd-scriptie.

Het wageningse magazine Wageningen World heeft een zeer interessant artikel geschreven over onderzoek van Maarten, lees het hier.

Projectbegeleiders zijn prof. dr. ir. Leo Marcelis en dr. ir. Ep Heuvelink van leerstoelgroep Tuinbouw en Product Fysiologie en dr. Pieter de Visser van Wageningen UR Glastuinbouw.

Eerdere onderzoeken

Schrijven VENI voorstel 2010

In overleg met de leerstoelgroep is een bedrag ingezet voor het schrijven van een aanvraag voor een VENI beurs door dr. ir. Sander Hogewoning. Hij schreef een voorstel om de rol van niet-fotosynthetisch actieve pigmenten op de groei van gewassen te onderzoeken. Niet-fotosynthetisch actieve pigmenten zijn kleurstoffen in het blad die licht, of bepaalde delen van het lichtspectrum wegfilteren, waardoor er minder beschikbaar is voor fotosynthese. Het idee is dat planten efficiënter kunnen worden als ze een aantal van deze componenten niet aan zouden maken. Het voorstel overleefde helaas de VENI selectieronde niet.

Dankzij het fonds zijn er twee onderzoeksvoorstellen over de invloed van LED- of diodeverlichting op plantengroei goedgekeurd door de Stichting voor de Technische Wetenschappen (STW).

LED belichting in kassen (2004)

In 2004 kregen twee promovendi tienduizend euro voor een onderzoeksvoorstel dat ze indienden bij de Stichting voor de Technische Wetenschappen (STW). Het onderzoeksvoorstel werd gehonoreerd. Vanaf 2005 deden ir. Sander Hogewoning en ir. Govert Trouwborst een vierjarig onderzoek naar de mogelijkheden van LED belichting in kassen. Dit onderzoek richt zich op de effecten van gekleurd licht vanuit LEDs (licht emitterende diodes) op de groei van planten en kassen.

Projectleider is dr.ir. Wim van Ieperen van de leerstoelgroep Tuinbouwproductieketens.

Vruchtzetting en abortie bloemen en jonge vruchten bij paprika's

Uit het fonds werd ook een gedeelte gefinancierd van het promotieonderzoek naar de vruchtzetting en abortie van bloemen en jonge vruchten bij paprika's. De spontane abortie leidt in de praktijk tot sterke schommelingen in arbeidsinzet en prijs. Met onderzoek naar de onderliggende mechanismen in het gewas wordt beoogd om met klimaatsturing meer grip op deze schommelingen te verkrijgen.

Projectleider is dr.ir. Ep Heuvelink, leerstoelgroep Tuinbouwproductieketens.
Promovendus is ir. Maaike Wubs. Zij promoveerde op 6 oktober 2010.

Meer over het Wellensiek Fonds

Prof. dr. ir. S.J. Wellensiek

Het Wellensiek Fonds is ontstaan door een gift van mevrouw A. Wellensiek-Manger uit de nalatenschap van haar overleden echtgenoot Prof. Wellensiek.

Prof. dr. ir. S.J. Wellensiek

Het Wellensiek Fonds is ontstaan door een gift van mevrouw A. Wellensiek-Manger uit de nalatenschap van haar overleden echtgenoot Prof. Wellensiek.

Prof. dr. ir. S.J. Wellensiek (1899-1990) was hoogleraar Tuinbouwbouwplantenteelt, een enthousiast onderzoeker en stimulerend leermeester, die tot zijn 91ste doorwerkte. Met meer dan 300 publicaties en 42 promovendi heeft hij een stevige basis gelegd onder de tuinbouwwetenschap. Zijn onderzoek naar de bloei van planten was van grote betekenis voor de tuinbouwpraktijk. Ook is zijn naam nog verbonden aan zijn veredelingswerk aan cyclamen (de zogeheten ‘Wellensiek-cyclamen’).

Download loopbaan Prof. Wellensiek (pdf, 344,81 kb)

Promotiebeurzen

Prof. dr. ir. Susan Wellensiek heeft bij zijn overlijden in 1990 testamentair vastgelegd dat een aanzienlijk deel van zijn nalatenschap te zijner tijd beschikbaar diende te komen middels het University Fund Wageningen (UFW) voor verlening van promotiebeurzen aan de Landbouwuniversiteit voor het vakgebied Tuinbouwplantenteelt. Zijn weduwe, mevrouw A. Wellensiek-Manger heeft besloten om - vooruitlopend op het beschikbaar komen van de nalatenschap- eerder reeds middelen te beschikbaar te stellen voor een promovendus (AIO).

Voor het Wellensiek Fonds heeft het UFW een fonds op naam opgericht, een bestemmingsfonds dat als aparte voorziening op de balans van het UFW is geplaatst. De ontvangen rente komt tegoed aan het fonds.

Sinds de oprichting hebben drie promovendi met directe of indirecte steun van het Wellensiek Fonds een promotie kunnen afronden. Mevrouw Wellensiek heeft bepaald dat na haar overlijden het Wellensiek Fonds het tweede deel van de nalatenschap zal ontvangen, wederom te besteden aan beurzen voor promovendi in de tuinbouw.

In maart 2012 overleed mevrouw Wellensiek-Manger.