Project

Concept Erfdelen biedt oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen in landelijk gebied

In het landelijk gebied zijn de leefomgevingsopgaven aanzienlijk. Het concept Erfdelen, gericht op kleinschalig wonen op boerenerven, kan een oplossing bieden voor diverse maatschappelijke uitdagingen. Erfdelen biedt niet alleen perspectief voor stoppende boerenbedrijven waarvoor verval van (bij)gebouwen dreigt én het woningtekort, ook kan geclusterde woningbouw toegevoegde waarde hebben voor vitale boerenbedrijven, en daarmee bijdragen aan de ontwikkeling van stadslandbouw en het herstel van de relatie tussen stad en land en tussen mens en voedsel bevorderen.

Obstakels voor het realiseren van Erfdelen initiatieven

Ondanks de interesse van potentiële erfdelers en de maatschappelijke voordelen zijn er nog weinig Erfdelen-initiatieven van de grond gekomen. Dit hangt samen met gebrek aan kennis en ervaring bij alle actoren, procedurele barrières en het niet kunnen vinden van geschikte locaties, zo blijkt uit recent onderzoek, uitgevoerd door Wageningen Wetenschapswinkel op verzoek van het Platform Erfdelen.

Kwaliteitsverbetering, capaciteitsversterking en kennisuitwisseling

Het onderzoek maakt duidelijk dat het proces naar een gerealiseerd erfdeel-initiatief vaak langdurig, tijdrovend, kostbaar en ingewikkeld is. Een goede verstandhouding tussen initiatiefnemer en gemeente is daarbij van essentieel belang. Initiatiefnemers dienen de rol en verantwoordelijkheden van de gemeente te begrijpen en hun plannen voor kwaliteitsverbetering te laten aansluiten bij de maatschappelijke opgaven die de gemeente nastreeft. Omgekeerd helpt het als overheden werken aan een vlekkenkaart van kansrijke erfdelenlocaties waar beleid en pilots versneld op kunnen inzetten. En is het voor de juiste ondersteuning ook noodzakelijk dat (lokale) overheden werk maken van capaciteitsversterking, kennisuitwisseling en informatievoorziening.

Succesvolle praktijken als inspiratie

Inmiddels tonen enkele succesvolle praktijken aan dat het realiseren van erfdeelinitiatieven mogelijk is. Deze voorbeelden zijn van cruciaal belang, omdat ze niet alleen laten zien dat het kan, maar ook hoe het kan.